Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Kontantstrømoppstilling Goodtech konsern

 

Konsolidert kontantstrømoppstilling

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2020 2019
Årsresultat fra videreført virksomhet -2 097 -1 704
Justert for
   – Skattekostnad 10 3 256 940
   – Avskrivninger og nedskrivninger 12, 14 8 244 7 926
   – Avskrivninger bruksrettigheter etter IFRS 16 13 14 043         13 689
   – Netto endring i avsetninger for forpliktelser 23 -1 665 753
   – Renteinntekter 9 -15 -127
   – Rentekostnader 9 3 947 1 336
 Endringer i varelager 16 206 1 936
 Endringer i kundefordringer og andre fordringer 17, 18 -10 001 58 532
 Endringer i leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 21, 22 – 988 -44 927
 Andre endringer -662 -4 568
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter før renter og skatt 14 267 33 786
Mottatte renter 9 15 127
Betalte renter 9 -2 450 -542
Betalte skatter 10 -25 -250
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter – videreført virksomhet 11 807 33 121
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter – ikke videreført virksomhet          -615       -15 491
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 11 192 17 630
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler 12 -1 308 -38 158
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler 14 -81 -1 684
Utbetalinger ny virksomhet 2         -1 516
Netto inn/utbetalinger andre investeringer 2          9 928
Finansielle investeringer -121 -425
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter – videreført virksomhet -1 510 -31 855
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 510 -31 855
Netto innbetaling fra utstedelse av aksjer 24 43 036
Innbetaling ved salg av egne aksjer 24        1 356             612
Innbetaling fra minoriteter ved emisjon i datterselskaper        2 000
Innregnet lån ny virksomhet 2         34 913
Betaling av avdrag på leieforpliktelser 13     -12 317       -13 486
Nedbetaling av lån 20 -2 227 -465
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter – videreført virksomhet 31 848 21 574
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter – ikke videreført virksomhet         -2 412
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 31 848 19 162
Kontantstrøm gjennom året 41 531 4 937
Kontanter og kontantekvivalenter per 01.01 19 65 387 60 145
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 1 203 306
Kontanter og kontantekvivalenter per 31.12 108 121 65 387

Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.