Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 20 Rentebærende lån og kreditter

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Balanseført verdi
Nom. rentesats Løpetid for ramme Valuta Pålydende i valuta Selskap 2020 2019
Rentebærende lån og kreditter
Nordea Bank Finland (Åland) 12 mnd Euribor + 4,2% 15.09.2021 EUR               637 Goodtech Environmental Solutions AB            6 353               6 287
Nordea Bank Finland (Åland), driftskredittramme 3 mnd Euribor +4,2% 26.04.2021 EUR            2 921 Goodtech Environmental Solutions AB          28 379             27 882
Andre banklån – flytende rente 1,31% – 3,22% 31.08.2031 SEK            2 267 Goodtech Solutions Manufacturing AB            2 366               2 505
Leieforpliktelser 2,18% – 4,4%          52 047             36 226
Sum rentebærende lån og kreditter          89 145             72 900
Klassifisering i balansen
Kortsiktig gjeld 45 944 46 143
Langsiktig gjeld 43 201 26 757
Sum rentebærende lån og kreditter 89 145 72 900
Forfallsfordeling for rentebærende gjeld 2020 2019
Forfall < 1 år          45 944 46 143
Forfall 1-3 år          20 039 15 156
Forfall 3-5 år          12 926 10 099
Forfall > 5 år          10 235 1 503
89 145 72 900

Konsernets konsernkontoordning og kontoer med kortsiktige driftskreditter er ikke inkludert i forfallsoversikten.

Oversikt over benyttede og ubenyttede låne- og garantirammer Rentesats og provisjon Total ramme Ubenyttet ramme
Nordea konsernkredittramme (NOK 20 mill.) 7 dg Nibor + 1,25%  Rammeprovisjon 0,125% pr kvartal 20 000 20 000
Westra Wermlands Sparbank (SEK 0,5 mill.) 522 522
Nordea Bank Finland (Åland) driftskredittramme (EUR 2,9 mill.) 3 mnd Euribor +4,2% 30 584 2 205
Sum driftskreditt 51 105 22 726
Trekk på driftskreditter i Norge og Sverige inngår i konsernkontoording og er ført netto mot bankinnskudd. Trekk på driftskredittramme Åland inngår i kortsiktige lån og kreditter i balansen.
Total ramme Benyttet ramme
Garantirammer i bank og andre garantiinstitutt 190 000 37 653

Goodtech har avtale med Nordea som konsernets hovedbankforbindelse. Avtalen gjelder konserngarantiramme, driftskredittrammer og langsiktig lån. Kreditt- og garantirammene er gjenstand for årlig fornyelse. Følgende finansielle betingelser (covenants) gjelder for engasjementet i Nordea:

  • Kvartalsvis «cleandown» på konsernkredittrammen, dvs. at konto må ha positiv saldo minst en gang pr kvartal.
  • Netto rentebærende gjeld /12 mnd rullerende EBITDA < 2,5. Kvartalsvis måling.

Engasjementet i Nordea er reforhandlet ved årsskiftet ved at konsernkredittrammen i Norge er økt til 45 mill. kroner mot nedsettelse av driftskredittrammen hos Nordea Åland og at konsernets totale garantiramme er endret til 104 mill. kroner. Endringene er gjennomført i januar 2021.

Goodtech er innenfor covenants per 31.12.2020

Sikkerhetsstillelser og garantier

Som sikkerhet for bankengasjementet har Nordea 1. prioritets pant i fast eiendom, kundefordringer, varelager og tilbehør i Goodtech ASA og relevante datterselskaper, i tillegg til kryssmislighetsklausul og Material Adverse change klausul. Morselskapet Goodtech ASA har i tillegg stilt kausjon overfor Nordea Finland (Åland) for Goodtech Environmental Solution ABs totale bankengasjement bestående av lån, driftskreditt og garantiramme. Goodtech ASA har stilt garantier for lån, driftsfasiliteter og prosjektgarantier for tidligere Goodtech Environment AB (GEAB), Åland som gikk konkurs i juni 2019. Skjønnsmessig avsetning for betingede forpliktelser knyttet til tidligere GEAB utgjør 14,0 mill. kroner pr 31.12.2020 mot 16,6 mill. kroner pr 31.12.2019. Endring i avsetning og påløpte kostnader er presentert netto på egen linje for ikke videreført virksomhet i resultatregnskapet. Konkursboet til GEAB er ikke oppgjort pr dato for avleggelsen av denne rapporten.

Bokført verdi av fast eiendom, varelager og kundefordringer pr 31.12.2020 er angitt i note 12, note 16 og note 17.

Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil SEK 2 mill. ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufacturing AB.

Avstemming mot kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 2020 2019
Inngående balanse          72 900             48 170
Valutaeffekt inngående balanse i SEK og EUR            3 760                 -442
Avgang ikke videreført virksomhet                 –            -42 319
Tilgang ny virksomhet             34 913
Leieforpliktelse innregnet 01.01.2019             37 983
Nye leieforpliktelser          27 029               9 040
Betaling av avdrag og leieforpliktelser        -14 544            -13 951
Endring rentebytteavtale                 –                 -494
Sum rentebærende lån og kreditter i balanseoppstilling          89 145             72 900