Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Balanse Goodtech konsern

 

Konsolidert balanse per 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2020 2019
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler 12 48 087 50 391
Bruksrettseiendeler 13 49 910 35 929
Immaterielle eiendeler 14 148 516 149 748
Utsatt skattefordel 10 39 727 42 484
Sum anleggsmidler 286 240 278 552
Omløpsmidler
Varelager 16 5 011 5 216
Kundefordringer 17 61 247 64 173
Kontraktseiendeler 17 38 142 25 515
Andre kortsiktige fordringer 18 6 257 5 958
Kontanter og kontantekvivalenter 19 108 121 65 387
Sum omløpsmidler 218 777 166 249
Sum eiendeler 505 017 444 801
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 54 086 45 752
Egne aksjer -290 -523
Annen innskutt egenkapital 424 510 389 808
Sum innskutt egenkapital 24 478 306 435 037
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -204 651 -206 324
Sum opptjent egenkapital -204 651 -206 324
Ikke-kontrollerende eierinteresser 25 2 591 1 145
Sum egenkapital 276 247 229 858
Gjeld   
Langsiktig gjeld
Lån 20 1 814 1 756
Leieforpliktelser 13 41 387 25 001
Sum langsiktig gjeld 43 200 26 757
Kortsiktig gjeld
Lån og kreditter 20 35 284 34 918
Leieforpliktelser 13 10 660 11 225
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld 21 79 543 79 516
Kontraktforpliktelser 22 36 610 37 626
Betalbar skatt 10 263 25
Avsetninger og betingede forpliktelser 23 23 210 24 875
Sum kortsiktig gjeld 185 569 188 185
Sum gjeld 228 770 214 942
Sum egenkapital og gjeld 505 017 444 801

Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.

Oslo, 23. mars 2021

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder
Karl-Erik Staubo
Styremedlem
Mimi K. Berdal
Styremedlem
 

 

Vibeke Strømme
Styremedlem
Åge Westbø
Styremedlem
Malte Svensson

Styremedlem, ansattes representant

 

 

Thomas Bordvik

Styremedlem, ansattes representant

Margrethe Hauge
Konsernsjef