Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 10 Skatt

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Skattekostnad 2020 2019
Betalbar skatt 263 25
For mye/lite avsatt tidligere år 235
Endring utsatt skattefordel 2 757 1 272
Endring utsatt skatt -357
Skattekostnad 3 256 940
Effektiv skattesats i % 281 % -123 %
Betalbar skatt i balansen                           263                      25

Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats i Norge
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde fremkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats er spesifisert nedenfor. De vesentligste komponentene er spesifisert.

2020 2019
Resultat før skatt videreført virksomhet 1 159 -764
Skattekostnad beregnet til skattesats 22% (skattesats Norge) 255 -168
Virksomhet med annen skattesats enn 22% 226 161
Skattelovsendring – effekt endring skattesats 190 -1 848
Ikke fradragsberettige kostnader 245 -3 594
Ikke innregnede eiendeler 2 544 5 473
Omregningsdifferanser -204 916
Skattekostnad 3 256 940

Ordinær selskapsskatt for selskaper hjemmehørende i Norge er 22% i 2020. Ingen endring fra 2019.

Konsernet har virksomheter i Sverige (21,4%) og Finland (20%) som har lavere skattesatser enn 22%. Skattesats i Sverige endres med virkning for 2021 til 20,6%. Dette er hensyntatt ved beregning av utsatt skatt/fordel.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel presentert i balansen

Balanse
Utsatt skattefordel 2020 2019
Anleggsmidler 867 560
Omløpsmidler -3 581 2 412
Avsetninger 1 364 893
Gevinst og tapskonto 176 220
Underskudd til fremføring 40 900 38 398
Balanseført utsatt skattefordel  39 727 42 484

2019-fordelingen er omarbeidet i forhold til årsregnskap 2019. Denne omarbeidingen påvirker ikke sum balanseført utsatt skattefordel. Konsernet gjør årlige beregninger og estimater av forventet skattemessige resultat for konsernets selskaper for å kunne anslå fremtidig skattemessig utnyttelse. Utsatt skattefordel er vurdert å tilfredsstille innregningskriteriene iht IAS 12 pr 31.12.2020 med utgangspunkt i forventning og interne krav til resultatforbedringer. Økning i balanseført utsatt skattefordel knyttet til fremførbart underskudd er basert på vurdering av fremtidig mulighet for utnyttelse av underskuddet i Sverige og Åland.

Spesifisering endring utsatt skattefordel 2020 2019
Per 1. januar, netto eiendeler/forpliktelser 42 484 43 524
Innregnet i resultatregnskapet -2 757 -1 040
Per 31. desember,  netto eiendeler/forpliktelser 39 727 42 484

Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse

Utsatt skattefordel Anleggsmidler, FoU/kundekontrakter Omløpsmidler Avsetninger Gevinst og tapskonto Underskudd til fremføring Total
Balanse 31.12.2019 560 2 412 4 542 220 34 749        42 484
Innregnet i resultatregnskapet 306 -5 993 -3 178 -44 6 151 -2 757
Balanse 31.12.2020 867 -3 581 1 364 176 40 900        39 727
Konsernets fremførbare skattemessige underskudd med utløpstidspunkt 2020 2019
Ingen forfallsfrist 223 871 218 707
Sum underskudd til fremføring                    223 871              218 707
Beregnet utsatt skattefordel                      48 255               47 685
herav:
Balanseført fordel 40 900 38 398
Ikke balanseført fordel 7 355 9 287
Fremførbare skattemessige underskudd fordelt på land: 2020 2019
Norge -161 379 -168 266
Sverige -42 191 -41 288
Finland -20 301 -9 152
Sum underskudd til fremføring -223 871 -218 707

Goodtech anser ikke Covid-19 til å ha hatt negativ innvirkning på vår vurdering av balanseført utsatt skattefordel knyttet til underskudd til fremføring. Vi viser til note 30 for Covid-19.