Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 12 Varige driftsmidler

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Regnskapsåret 2019 Bygninger Maskiner / Inventar Sum
Anskaffelseskost per 1. januar 2019         29 560         65 957         95 517
Akkumulerte nedskrivninger          -2 873                  –          -2 873
Akkumulerte avskrivninger          -7 653        -51 207        -58 859
Balanseført verdi 01.01.2019         19 034         14 750         33 785
Omregningsdifferanser              719              177              896
Tilgang, ny virksomhet         34 913              978         35 891
Tilgang øvrig                  –           2 622           2 622
Avgang relatert til ikke videreført virksomhet        -14 835          -1 408        -16 243
Avgang øvrig             -355             -355
Årets avskrivninger          -1 142          -5 062          -6 204
Balanseført verdi 31.12.2019         38 688         11 703         50 391
Regnskapsåret 2020 Bygninger Maskiner / Inventar Sum
Anskaffelseskost per 1. januar 2020         50 357         67 971       118 328
Akkumulerte nedskrivninger          -2 873                  –          -2 873
Akkumulerte avskrivninger          -8 794        -56 269        -65 063
Balanseført verdi 01.01.2020         38 689         11 703         50 391
Omregningsdifferanser           2 525              705           3 230
Tilgang           1 308           1 308
Avgang             -271             -271
Årets avskrivninger          -2 029          -4 543          -6 572
Balanseført verdi 31.12.2020         39 186           8 901         48 087
Pr. 31. desember 2020
Anskaffelseskost         52 882         69 713       122 595
Akkumulerte nedskrivninger         -2 873                –          -2 873
Akkumulerte avskrivninger        -10 823        -60 812        -71 635
Balanseført verdi 31.12.2020         39 186           8 901         48 087
Økonomisk levetid 20-30 år 3-10 år
Avskrivningsmetode lineært lineært

Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.