Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Kontantstrømoppstilling

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Noter 2020 2019
Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
Årsresultat 2 809 -18 596
Justert for:
  – Skattekostnad 6 5 809 2 258
  – Avskrivninger 7 1 309 1 532
  – Renteinntekter 5 -571
  – Konsernbidrag og utbytte ført som finansinntekt -11 278 -20 210
  – Gevinst og tap ved realisasjon driftsmidler 7 19
  – Netto nedskriving aksjer og finansielle eiendeler og konvertering aksjer 9 025
  – Kundefordringer og andre fordringer 3 809 -525
  – Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld -848 -182
Endring avsetninger og andre tidsavgrensninger -3 364 18 195
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter -1 735 -9 074
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetaling lån til foretak i samme konsern -6 556
Utbetaling vedr aksjeeiertilskudd datterselskap 11 -1 711
Utbetaling til investeringer i finansielle anleggsmidler 11 -3 000
Endring investering i datterselskap 11 -7 086 -9 773
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -10 086 -18 040
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte 20 210 16 686
Kjøp/salg av egne aksjer 13 1 355 765
Endring trekk konsernkonto 8 -9 128 5 577
Innbetaling fra utstedelse av aksjer 13 43 036
Konsernintern gjeld 9 -1 589 646
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 53 884 23 674
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 42 062 -3 439
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 01.01 8 33 823 37 261
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter per 31.12 8 75 884 33 823