Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Bærekraft og samfunnsansvar

Goodtech bidrar til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby løsninger og tjenester som gjør våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning.

 

Dette er vårt viktigste og mest varige miljøbidrag. Samtidig skal vi arbeide aktivt med å redusere miljøbelastningen fra vår egen virksomhet, og sikre at vi overholder gjeldende lovkrav. Goodtech bidrar gjennom dette positivt til å ivareta det ytre miljø og tilfører verdi til samfunnet gjennom sin kjernevirksomhet.

Vi skal utøve vår virksomhet basert på en høy etisk standard. HMS og god virksomhetsstyring er en del av vår kultur. Goodtech har en nullvisjon for skader og ulykker.

Kvalitetsledelse  

Goodtech har et ledelsessystem som er under stadig utvikling. I 2020 er det gjort flere forbedringer i ledelsessystemet for å styrke informasjonssikkerheten i selskapet.

Ledelsessystemet i de norske og svenske virksomhetene er sertifiserte i henhold til ISO 9001:2015 for Kvalitetsledelse og ISO 14001:2015 for Miljøstyring. Disse standardene skal hjelpe oss å opprettholde robuste ledelsessystemer, redusere vår belastning på miljøet, samtidig som de legger til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet. Goodtech er godkjent som leverandør for olje- og gassindustrien og kraftindustrien gjennom kvalifiseringsordninger som Achilles JQS og Utilities NCE.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Goodtech                                  

Goodtech har etablert HMS-policy og -målsetninger som gjenspeiler verdiene som konsernet bygger på. Goodtechs målsetninger og leveregler inngår i konsernets håndbøker som er tilgjengelig for alle ansatte.

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS har høyt fokus, og selskapet har nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å jobbe målbevisst ved å etablere gode rutiner, sikre etterlevelse samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og utviklingsmål. Ved å vektlegge forebyggende arbeid gjennom rapportering og oppfølging av uønskede hendelser (RUH) oppnår selskapet gode sikkerhetsresultat.

H1-verdien er en viktig måleparameter for sikkerhetsarbeidet i Goodtech. H1 er definert som antall fraværsskader pr million utførte timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis. Det er ikke registrert skade med fravær i 2020. Dette gir en H1-verdi på 0 ved utgangen av året.

Helse, miljø og sikkerhet er også en integrert del av Goodtechs forretningsdrift. Det er etablert Arbeidsmiljøutvalg og ledelsen har et tett og godt samarbeid med verneorganisasjonen i selskapet, der arbeidsmiljøspørsmål tas opp og behandles og risiko eller misforhold følges opp. Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. Goodtech gjennomfører jevnlige medarbeiderundersøkelser og eventuelle forbedringer og endringer vurderes løpende.

Goodtechs norske og svenske virksomhet er sertifisert som Great Place to Work®. Dette betyr at Goodtech gjennom medarbeidernes tilbakemeldinger er anerkjent som et selskap med tillitsfull og høyt presterende arbeidsplasskultur.

Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2020 2019
Rapporterte uønskede hendelser (RUH) 299 338
Rapportert medisinsk behandling uten fravær (MTC) 0 0
Rapporterte fraværsskader (LTI) 0 1
Dødsulykke 0 0
Sykefravær 2,6% 2,5%

Sykefravær

Sykefraværet i Goodtech har historisk vært stabilt lavt. Sykefravær i 2020 var 2,6 % mot 2,5 % i 2019. Konsernet opplevde noe høyere fravær i begynnelsen Covid-19 pandemien. Fraværet har deretter stabiliserte seg på et lavt nivå. Det lave sykefraværet i konsernet indikerer at trivselen og motivasjonen for å gå på jobb er god.

 

ETIKK, likestilling og mangfold

I Goodtech skal vi ha en høy etisk standard i vår forretningsvirksomhet. Dette er nedfelt i våre overordnede etiske retningslinjer. Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med likestillings- og diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet har nulltoleranse for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer. Konsernets etiske retningslinjer beskriver integritet, omdømme og mulige interessekonflikter herunder forholdet mellom ansatte, kunder og leverandører.

Goodtech er opptatt av å fremme en bedriftskultur der alle ansatte skal identifisere seg med og etterleve disse retningslinjene. Vår virksomhetsstyring skal sikre at alle ansatte forstår rekkevidden av de etiske retningslinjene, samt utvikling av rutiner og prosedyrer for å sikre etterlevelse av gjeldende lover, regler og konsernets etiske retningslinjer.

Goodtech har nulltoleranse i forhold til brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, og for enhver form for bruk av barnearbeid eller slavearbeid.

Goodtech fordømmer alle former for seksuell trakassering. Trakassering på grunn av kjønn er en alvorlig trussel mot medarbeidernes arbeidsmiljø, arbeidsklima, arbeidsglede, helse og muligheter til utvikling i arbeidet.

Goodtechs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og alle som opptrer på vegne av Goodtech. Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører. For å tydeliggjøre hva Goodtech forventer av våre samarbeidspartnere og leverandører, er det utarbeidet egne retningslinjer for etisk handel som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Konsernet har etablerte varslingsrutiner og oppfordrer til aktiv bruk av varslingssystemet ved mistanke om brudd på lovverk og bransjenormer, samt brudd på retningslinjer både i Goodtech og hos våre kunder, samarbeidspartnere eller leverandører. Varsling kan gjøres anonymt via en varslingsportal, også direkte til styret.

Goodtech har ansattevalgte styremedlemmer i konsernstyret, som velges av og blant alle konsernets ansatte gjennom etablerte valgkretser. Goodtech har løpende dialog med ansattes fagforeninger i saker som berører konsernets arbeidstakere.

Tilfredse medarbeidere og et godt arbeidsmiljø henger sammen

Goodtech tilrettelegger så langt det lar seg gjøre for fleksible praktiske løsninger for de ansatte for kombinering av arbeid og familieliv.

Goodtech vil i 2021 arbeide planmessig videre med å fremme likestilling og hindre diskriminering, i samarbeid med representanter for de ansatte.

Goodtech og bærekraft

I Goodtech skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby løsninger og tjenester som gjør våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning. Dette er vårt viktigste og mest varige miljøbidrag. Samtidig skal vi arbeide aktivt med å redusere miljøbelastningen fra vår egen virksomhet, og sikre at vi overholder gjeldende lovkrav. Goodtech bidrar gjennom dette positivt til å ivareta det ytre miljø og tilfører verdi til samfunnet gjennom vår kjernevirksomhet.

Vi står på for å leve opp til vår visjon om å være førstevalget for industriell effektivitet. Dette oppnår vi ved at våre løsninger og leveranser sørger for at kundene våre kan produsere mer med et lavere forbruk av ressurser. Med innovativ utvikling i fokus, har Goodtech som ambisjon å inkludere bærekraft og miljøhensyn i flere ledd av utvikling og produkt valg. Valg av skyløsninger der det er mulig gjør også til at avtrykket på forbruk av energi og elektronikk minimeres.

Det er forskjellige måter å bidra på, for eksempel å redusere forbruket av innsatsfaktorer som kraft, vann eller andre råvarer, eller at behovet for vedlikehold reduseres, eller bedrer kvalitet på sluttproduktet og dermed reduserer skrap-andelen, for å nevne noe av det vi bidrar med.

Goodtech bidrar til å øke kundenes verdiskaping ved å utvikle produkter og systemer som øker effektiviteten, reduserer energiforbruket og gir minst mulig miljøpåvirkning. Dette gjelder for store energikonsumenter i industrien, ved bygging av energiproduksjonsanlegg for fornybar energi og anlegg for rensing av drikkevann, prosess- og avløpsvann.

Goodtechs kjerneaktivitet er gjennom automasjon, robotisering og digitalisering sentrert rundt å tilby løsninger og tjenester som gjør våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning.

Goodtech støtter FNs bærekraftsmål og har prioritert fire av bærekraftsmålene som er nært knyttet opp mot Goodtech sin kjerneaktivitet. Disse er knyttet til rent vann, ren energi, industri, innovasjon og infrastruktur, og å stoppe klimaendringene.

Samarbeid for å nå bærekraftmål

Gjennom aktivt nettverkssamarbeid med andre aktører ser vi muligheten for å dele kunnskap om bærekraft og teknologier knyttet til bærekraftsmålene. Vi ønsker også å lære mer om andre bransjer, for gjennom økt kunnskap om bærekraft kunne fremstå som en mer foretrukken leverandør.

Etablerte samarbeid

Goodtech er en av 5 bedrifter som er etablert i Viken Fylkeskommune sitt nettverk med fokus på etterlevelse av FN17. Vi ser på nettverket som en mulighet til å øke vår kunnskap og bevisstheten om bærekraft, samt lære mer om aktiv implementering av bærekraftsmålene.

Goodtech er også bidragsyter via sitt medlemskap i Industrial Green Tech som springer ut fra tre eksisterende industrinettverk i Telemark fylke med rundt 100 bedrifter og omsetning på rundt 30 MRD NOK. Klyngens kjerne; Norges største konsentrasjon av prosessindustri, primært innenfor petrokjemi, metall og sement, ligger i Grenlandsregionen.Med sin tette lokalisering av store punktkilder for utslipp, vil denne regionen som verdens første klimapositive region bli en viktig bidragsyter til Norges forpliktelser til Parisavtalen om 40% kutt i klimagassutslipp innen 2030.

 

Orkla biogass Åland

 • Effektivisere vannbruk og sikre vannforsyningen
 • Øke bruk av biogass og dermed redusere bruken av fossil energi
 • Mer effektiv ressursbruk og flere rene og miljøvennlige teknikker og prosesser
 • Effektive løsninger og gjenbruk av naturressurser reduserer klimaendringer
 • Oppnå en bærbar forvaltning og effektiv utnyttelse av naturressurser

Pakkemaskiner levert av Goodtech

 • Lang levetid på komponenter i pakkemaskiner
 • Mindre persontransport i forbindelse med serviceoppdrag
 • Reduserer bruk av plast som emballasje med mer bærekraftige løsninger som papp

Gassrenseanlegg Hydro Karmøy

 • Produksjon av aluminium basert på vannkraft, blant de beste i verden på energieffektivitet
 • Fremtidsrettet aluminiumsproduksjon. Produksjon på vannkraft genererer en femtedel av CO2-utslipp sammenlignet med kullkraft.
 • Karmøys pilotanlegg har det beste miljøavtrykket i verden når det gjelder utslipp og energieffektivitet

Landstrøm fiskeoppdrett

 • Bidrar til kutt i driftstoff-forbruk og CO2-utslipp
 • Mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser
 • Bidrar til å omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig