Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Resultatregnskap Goodtech konsern

 

Konsolidert resultat 1. januar – 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2020 2019
Driftsinntekter 4 512 761 449 468
Andre inntekter 30 3 139
Sum inntekter 515 900 449 468
Varekostnader og underentrepenører 5 -213 715 -148 060
Lønn- og personalkostnader 6, 7, 15 -232 046 -232 796
Andre driftskostnader 8 -44 289 -45 177
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger 25 850 23 436
Avskrivninger 12, 13, 14 -22 287 -21 615
Driftsresultat 3 563 1 821
Finansinntekter 9 11 649 2 793
Finanskostnader 9 -14 053 -5 378
Netto finanskostnader -2 404 -2 585
Resultat før skatt 1 159 -764
Skattekostnad 10 3 256 940
Årsresultat fra videreført virksomhet -2 097 -1 704
Resultat fra ikke-videreført virksomhet 2              2 000          5 975
Årsresultat -97 4 271
Henføres til:
 – Aksjonærene i morselskapet 276 4 363
 – Ikke-kontrollerende eierinteresser -373 -93
Årsresultat   -97 4 271
Årsresultat per aksje 11
Resultat per aksje videreført virksomhet -0,09 -0,08
Resultat per aksje ikke-videreført virksomhet 0,09 0,27
Årets resultat per aksje 0,00 0,19

Konsolidert totalresultat

Note 2020 2019
Årsresultat -97 4 271
Øvrige resultatelementer, netto etter skatt
Poster som kan bli reklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder:
Utvidet årsresultat, videreført virksomhet 717 162
Utvidet resultat relatert til ikke videreført virksomhet -8 633
Sum øvrige resultatelementer, etter skatt 717 -8 471
Totalresultat 621 -4 200
Henføres til:
– Aksjonærene i morselskapet 994 -4 108
– Ikke-kontrollerende eierinteresser -373 -93
Totalresultat 621 -4 200
Beløp henført til aksjonærene i morselskap stammer fra:
– Videreført virksomhet -1 006 -1 450
– Ikke videreført virksomhet 2 000 -2 658
Sum 994 -4 108

Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.