Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 2 Endringer i konsernets struktur

 

(Alle beløp i NOK 1.000)

2020
Neuron Solution AS
Selskapet Neuron Solution AS er konsolidert inn i konsernregnskapet fra og med 2020. Eierposten var vurdert til ikke vesentlig for konsernet i 2019, og derfor ikke konsolidert i konsernregnskapet. Goodtech har deltatt i to kapitalforhøyelser i 2020, og eier ved utgangen av året 60 % av aksjene i Neuron Solution AS.

2019
Det ble den 13.06.2019 åpnet konkurs i Goodtech Environment AB (GEAB), Åland, som følger av Odderøyaprosjektet. Goodtechs nye selskap på Åland, Goodtech Environmental Solutions AB, inngikk 18.06 avtale med bostyrer om overtakelse av GEABs eiendom og lokaler.

Goodtech ASA har stilt garantier for lån, driftsfasiliteter og prosjektgarantier knyttet til tidligere GEAB. Det er gjort en skjønnsmessig avsetning for betingede forpliktelser for Goodtech ASA knyttet til tidligere GEAB. Betingede forpliktelser er spesifisert i note 23.

Konkursbo ikke oppgjort på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet.

Resultat fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2020 og 2019 2020 2019
Driftsinntekter                  43 047
Varekostnad 31 917
Lønnskostnad 10 648
Andre Driftskostnader -2 000 3 472
EBITDA 2 000 -2 990
Avskrivninger                      567
Driftsresultat  EBIT  2 000 -3 557
Netto finansposter                     -762
Resultat før skatt 2 000 -4 319
Skattekostnad -864
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet 2 000 -3 454
Gevinst/tapsberegning ved konkurs                      348
Omregningsdifferanser inneværende år                      450
Akkumulerte omregningsdifferanser tidligere år                   8 633
Totalt resultat etter skatt ikke videreført virksomhet 2 000 5 975
Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet 2020 2019
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter                     -615                -15 491
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0                  -2 412

Oppkjøp av virksomhet 2019

Goodtechs nye selskap på Åland, Goodtech Environmental Solutions AB, inngikk i slutten av juni avtale med bostyrer om overtakelse av GEABs eiendom og lokaler. Goodtech Environmental Solutions AB overtok sammen med eiendommen tidligere ansatte i GEAB, varelager og driftstilbehør. Eiendommen ble overtatt til virkelig verdi EUR 3 570 000 med tilhørende gjeld sammen med varelager og driftstilbehør for et netto kontantvederlag på EUR 155 000.

Kjøpesummen er allokert på overtatte eiendeler og gjeld til virkelig verdi som følger. Residual er goodwill som er knyttet til kunderelasjoner og kompetanse. Kjøpesummen er endelig.

18.06.2019
Anleggsmidler 34 913
Maskiner/Inventar 978
Goodwill 1 565
Sum Anleggsmidler                  37 455
Beholdninger 4 010
Kontanter
Sum Omløpsmidler                   4 010
Sum Eiendeler 41 465
Lån 34 913
Øvrig kortsiktig gjeld 5 036
Sum Gjeld 39 949
Kjøpesum 1 516

Det nye selskapet har bidratt med TNOK 38 133 til konsernets inntekter og TNOK -9 277 til konsernets ordinære resultat før skatt i perioden mellom anskaffelse og 31.12.2019. Det er ikke balanseført utsatt skattefordel for denne virksomhetem i konsernet.

Eiendeler og gjeld fraregnet på opphørstidspunktet var som følger 13.06.2019
Varige driftsmidler                  16 243
Immaterielle eiendeler                        –
Sum Anleggsmidler                  16 243
Beholdninger                  47 271
Kundefordringer                  66 443
Andre kortsiktige fordringer                      359
Sum Omløpsmider                114 073
Sum Eiendeler fraregnet ved opphør                130 316
Langsiktig gjeld                  14 391
Kortsiktig gjeld                135 773
Sum Gjeld fraregnet ved opphør                150 164
Netto Egenkapital før skatt -19 848
Skattekostnad                      864
Betingede forpliktelser                  16 586
Påløpte og avsatte transaksjonskostnader                   2 050
Gevinst/tap ved avgang -348
Omregningsdifferanser inneværende år -450
Akkumulerte omregningsdifferanser tidligere år -8 633
Konsolidert resultat etter skatt ikke videreført virksomhet 3 454
Totalt resultat etter skatt ikke videreført virksomhet -5 975