Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 19 Kontanter og kontantekvivalenter

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2020 2019
Kontanter i bank og kasse 108 121 65 387
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen 108 121 65 387

Konsernet har konsernkontosystem hvor Goodtech ASA i henhold til avtalene er konsernkontoinnehaver og øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og konsernkontoinnehaver.

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter er bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) per 31.12.2020: 8,3 mill. kroner (2019: 7,6 mill. kroner).

Konsernet har ubenyttede kredittfasiliteter på 22,7 mill. kroner per 31.12.2020. Det er foreligger ingen restriksjoner på bruken av disse midlene utover covenants krav. Se utfyllende informasjon i note 20.