Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Aksjonærinformasjon

 

Aksjekapital

Goodtechs aksjer er notert på Oslo Børs og handles under symbolet GOD. Aksjen består av én aksjeklasse og alle aksjene har stemmerett. Aksjen er fritt omsettelig.

Goodtech gjennomførte i begynnelsen av desember en rettet emisjon med tilskudd av ca. NOK 45 millioner i bruttoproveny gjennom allokering av 4.166.666 aksjer til en tegningskurs på NOK 10,80 per aksje. Tegningskursen representerte en rabatt på 2,7 % i forhold til den siste sluttkursen.

Selskapet har etter dette en utstedt aksjekapital på NOK 54.085.624, fordelt på 27.042.812 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 2. Hver aksje representerer én stemme på Selskapets generalforsamling.

Per 31. desember 2021 har selskapet 144.938 egne aksjer, tilsvarende 0,54% av selskapets aksjekapital.

Fra generalforsamlingen i 2020 har styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50% av selskapets aksjekapital. Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2021, og har som formål å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen å forlenge fullmakten. Styret har også fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 10% av selskapets aksjekapital. Fullmakten er gyldig til 30. juni 2021.

Nøkkeltall aksjer 2020 2019 2018 2017 2016
Markedsverdi 31.12 (MNOK) 249 157 88 149 160
Antall aksjer omsatt (i tusen) 49 948 4 149 4 043 8 618 2 832
Antall utestående aksjer per 31.12 (i tusen) 27 043 22 876 22 876 22 876 22 876
Antall aksjonærer 3 071 1 579 1 585 1 626 1 722
Antall egne aksjer 144 938 263 562 362 917 284 603 394 075
Pålydende per aksje 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Aksjekurs 31.12 11,30 6,85 3,84 6,53 7,00
– Høy 14,40 8,20 6,55 7,58 12,20
– Lav 4,82 4,00 3,84 5,76 6,66
Resultat per aksje 0,00 0,19 -2,76 0,68 -0,98
Utbetalt utbytte per aksje
 
 

Aksjonærstruktur

Goodtech hadde ved årets slutt 3.071 aksjonærer. De 10 største aksjonærene eide ved årsskiftet 45,9 % av aksjene.

10 største aksjonærer per 31.12.2020

Navn Land Andel
Holmen Industri AS Norge        12,97 %
Westhawk AS Norge 8,91 %
Grieg Kapital AS Norge 8,83 %
Tycoon Industrier AS Norge 2,72 %
Daimyo AS Norge 2,68 %
MP Pensjon PK Norge 2,31 %
Weintraub AS Norge   2,20 %
Sundt AS Norge 2,08 %
Fougner Invest AS Norge 1,71 %
Remis AS Norge          1,48 %
 
 

Avkastning og likviditet

Goodtech har som langsiktig målsetning å forvalte konsernets ressurser på en slik måte at aksjonærene oppnår en avkastning på investert kapital som over tid er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer. Aksjonærenes avkastning skal synliggjøres gjennom aksjens kursutvikling og utbytte. Styret har en langsiktig målsetning om at årlig utbytte skal utgjøre minimum 50 % av resultat per aksje.

Likviditeten i aksjen preges av at flere store, langsiktige eiere holder en betydelig andel av aksjene i selskapet. I 2020 ble det omsatt 49.947.748 aksjer, som tilsvarer 185 % av utestående aksjer i Goodtech per 31.12.2020.

Goodtech har en likviditetsgarantistavtale med meglerhuset Norne Securities. Avtalen har til hensikt å bedre likviditeten i selskapets aksjer og redusere skillet mellom kjøps- og salgskurs i handelen med selskapets aksjer.

 
 

Investor Relations

Goodtech vil tilstrebe at alle investorer og andre interessenter til enhver tid har tilgang til den samme finansielle informasjonen om selskapet. Informasjon som kan påvirke prisingen av aksjen gis gjennom meldinger til Oslo Børs og via selskapets hjemmesider. Goodtech prioriterer kontakten med aksjemarkedet høyt og ønsker en åpen dialog med aktørene.

Goodtechs kvartals- og årsresultat er tilgjengelige på Oslo Børs’ sider og Goodtechs egne hjemmesider. Selskapet har løpende kontakt med investorer og analytikere. Goodtechs investoransvarlige er konsernsjef Margrethe Hauge og CFO Synnøve Granli.

 
 

Generalforsamling

Goodtech har én aksjeklasse hvor hver aksje gir én stemme. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets hjemmesider.

 
 

Finansiell kalender 2021 – Goodtech ASA

28.04.2021 – Ordinær generalforsamling
07.05.2021 – Resultat 1. kvartal 2021
20.08.2021 – Resultat 2. kvartal 2021
05.11.2021 – Resultat 3. kvartal 2021
25.02.2022 – Resultat 4. kvartal 2021

 
 

Aksjekursutviklingen