Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 16 Varelager

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2020 2019
Materialer 3 260 3 427
Varer under tilvirkning 939 794
Ferdigvarer 1 086 1 766
Ukurans            -275                   -770
Sum netto varelager 5 011 5 216
Varekostnad totalt i perioden 168 185 121 805
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet           5 011 5 216

Varelager inkluderer i hovedsak salgsvarer og materiell som benyttes ved leveranse av varer og tjenester. Nedskrivning ved ukurans av varelager er kostnadsført som varekostnad. Balanseført verdi av varelager er stilt som sikkerhet inngår som del av pant mot Nordea.