Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Vår virksomhet

Goodtech leverer prosjekter, produkter, tjenester og service til industrikunder og offentlig sektor. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.

 

Goodtech bidrar til å øke kundenes verdiskaping ved å utvikle produkter og systemer som øker effektiviteten, reduserer energiforbruket og gir minst mulig miljøpåvirkning. Dette gjelder for store energikonsumenter i industrien, ved bygging av energiproduksjonsanlegg for fornybar energi og anlegg for rensing av drikkevann, prosess- og avløpsvann.

 
 

INDUSTRIELL EFFEKTIVItet

Goodtech er en ledende leverandør av prosjekter innen industriell effektivisering. Som leverandør er Goodtech fabrikatuavhengig, og kan dermed imøtekomme kundens krav til valg av utstyr som leveres. Goodtech leverer teknologier og kundetilpassede løsninger for effektivisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk. Leveransene omfatter både nøkkelferdige anlegg, og ombygging/modernisering av eksisterende anlegg.

Goodtech leverer egenutviklede teknologier og løsninger innen robotceller, produksjonslinjer, spesialmaskiner, testrigger, materialhåndtering og logistikk som effektiviserer produksjonsprosesser og minimerer behovet for manuell håndtering. Selskapet er en betydelig leverandør av industriteknologi i Norden.

Kundene er innen industrier som blant annet offshore, metall, stykkproduserende, havbruk, farmasi og næringsmiddel. En betydelig andel av vår omsetning er oppnådd gjennom direkte og indirekte eksport, i tillegg til internasjonale produksjonsbedrifter.

Goodtech har høyt kvalifiserte ingeniører med spesialkompetanse innen mange fagdisipliner og tar kundeoppdrag som forstudier, prosjektledelse, elektrisk og mekanisk design, programmering, pre-engineering og fabrikkdesign. Oppdragene utføres enten ute hos kunden eller på et av Goodtechs kontorer, ut fra hva som passer best. Tjenestene leveres innen prosjektledelse, mekanisk, prosess, automatisering, IT, elektro og kraft.

 
 

DIGITALISERING

Goodtech har gjennom etableringen av Goodtech Digital Solutions i 2020 økt satsningen innen digitalisering. Kompetanseheving, innovasjon, teknologiutnyttelse, cybersikkerhet, og bærekraft er viktige områder selskapet investerer i, for å kunne bistå våre kunder på deres effektiviseringsreise. Satsningen understøtter  innovasjon og utvikling av ideer og løsninger i tråd med samfunnsutvikling, endrede behov og mulighetene som ligger i ny teknologi.. Goodtech er godt tilpasset dette og de endringer som digitalisering medfører i flere perspektiv. Gode relasjoner til kunder gjør at vi effektivt har nådd frem med nye løsninger og tilpasset utviklingsløp til løpende behov og omstilling.

Cyber Security er et tema som har opptatt Goodtech i 2020. Goodtech har satset på utviklingen av tjenester og produkter i samarbeid med partnere for møte de økende IT sikkerhetsutfordringene i samfunnet generelt og industrien spesielt. Det er en høy etterspørseletter sikkerhetsprodukter og løsningene.

Dataflyt og datasjøtjenester og synergiene det har for Goodtechs leveranser er i fokus. Goodtech har i 2020 utvidet og vil fortsette sin satsning fremover innenfor dette området. Denne infrastrukturen er grunnleggende viktig for å møte digitaliserings- og sikkerhetskrav nå og i fremtiden.

Goodtech muliggjør og realiserer digitaliseringsprosjekter i ulike nivåer og i ulike segmenter i industrien. Spesielt ved hjelp av utnyttelsen av teknologier og løsninger på tvers av systemer og produkter.

 
 

miljøteknologi

Goodtech leverer produkter og skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og resirkulering av industri- og prosessvann. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.

Miljøteknologiløsningene leveres til både industrielle og kommunale kunder. Hovedmarkedet er Sverige. Goodtech er markedsleder innenfor utvalgte områder og arbeider tett med både kunder og leverandører. Begge deler er like viktig for å kunne levere prosjekter og løsninger som holder den kvaliteten som er påkrevet i det miljøet de skal virke i.

Goodtech leverer også prosjekter til annen mijørettet virksomhet slik som havvind, fjernvarme og søppelforbrenning. Leveransene til disse områdene består hovedsakelig av det som er beskrevet under industriell effektivivitet og digitalisering, men tilpasset ESG kundenes behov.

 

PROSJEKTER

Vombverket

Goodtech Environmental Solutions gjennomfører maskin- og prosessentreprisen for utbyggingen av Vombverket linje 4 med Peab som bestiller.

Sydvatten AB produserer drikkevann til mer enn 900.000 innbyggere i Skåne og er en av Sveriges største drikkevannsprodusenter. Utbyggingen av Vombverket linje 4 er et ledd i forbedringen av produksjonskapasiteten ved å komplettere med ytterligere en produksjonslinje.

Kontraktsverdi: SEK 55 mill.
Ferdigstillelse: 2022
Oppdragsgiver: PEAB 

Hywind Tampen
Goodtech utfører en kontrakt med Wood for leveranse av komplett SCADA-anlegg for det flytende havvind-prosjektet til Equinor på Hywind Tampen. Med i prosjektet er også styring og overvåkning med utvidelse av et kontrollrom i Bergen.

Hywind Tampen er et flytende vindkraftprosjekt med en kapasitet på 88 MW, som etter planen skal forsyne feltvirksomheten på Snorre og Gullfaks i Nordsjøen med elektrisk kraft. Dette vil bli den første flytende vindparken i verden som leverer strøm til olje- og gassplattformer til havs.

Ferdigstillelse: 2021
Oppdragsgiver: Wood AS

Fortum Oslo Varme
Goodtech leverer prosjektet «Oppgradering IKT kundesentraler». Kundesentralene er installert i kundens bygninger og er skillet mellom Fortums fjernvarmenett i Oslo og kundens eget vannbårne system.

Fortum Oslo Varme og Goodtech skal implementere et moderne, fleksibelt og enhetlig nytt kommunikasjonssystem mellom sentrale servere og komponenter ute i kundesentralene. Systemet har høy automasjonsgrad og fokus på nettverksikkerhet helt ut til endepunktene. Det består av 300 regulatorskap i utvalgte kundesentraler, nytt kommunikasjonsutstyr og programvare for 600 kundesentraler for innsamling av data fra kundesentraler samt ivaretagelse av nettverksikkerhet og oppgradering av PLS-programvare i 520 kundesentraler.

Kontraktsverdi: NOK 18 mill.
Ferdigstillelse: 2021
Oppdragsgiver: Fortum Oslo Varme AS

Skretting, Tasmania
Goodtech befester sin posisjon som en foretrukken teknologileverandør innen helautomatisk pakking og håndtering av høyverdig bulkvarer gjennom sin Portabulk®-teknologi til Skretting på Tasmania. I forbindelse med investering og oppgradering for en av sine kunder, har Graintec valgt Goodtechs helautomatiske Portabulk® FAB utstyrspakke for fylling og håndtering av kundens utvalg av fiskefôrprodukter i Portabulk® 1-loop bulkbagger.

Goodtech vil også levere tilhørende transportbånd og automatiseringssystemer, samt prosjektering, prosjektledelse og idriftsettelse av utstyret.

Kontraktsverdi: NOK 10 mill.
Ferdigstillelse: 2021
Oppdragsgiver: Graintec AS

Hammerfest Energi Nett
Goodtech har i 2020 levert en ny transformatorstasjon med tilhørende koblingsanlegg til Breivikbotn transformatorstasjon for Hammerfest Energi Nett AS. Denne installasjonen erstattet en provisorisk transformatorinstallasjon på 66kV/22KkV for å sikre fremtidig stabil kraftforskyning i Hasvik kommune. Eksisterende anlegg hadde høy alder og manglende bryter- og vernfunksjoner som ikke tilfredsstiller dagens krav og standarder. Goodtech har stått for all engineering, montasje og idriftsettelse, mens bygget ble levert som en separat entreprise.

Kontraktsverdi: NOK 18 mill.
Ferdigstillelse: 2020
Oppdragsgiver: Hammerfest Energi Nett AS