Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Nøkkeltall

 
Ordre- og resultattall (MNOK) *) 2016 2017 2018 2019 2020
Inntekter 704,2 688,7 443,6 449,5 515,9
EBITDA -12,9 3,0 18,7 23,4 25,9
EBITDA % -1,8 % 0,4 % 4,2 % 5,2 % 5,0 %
Resultat før skatt (EBT) -60,6 -15,2 0,5 -0,8 1,2
EBT % -8,6 % -2,2 % 0,1 % -0,2 % 0,2 %
Resultat etter skatt for videreført virksomhet -61,2 -14,8 -2,7 -1,7 -2,1
Årsresultat -25,2 -15,1 -61,7 4,3 -0,1
Ordrereserve 31.12 346,2 273,0 160,6 210,7 232,4
Kontantstrøm
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter videreført virksomhet 3,4 33,1 11,8
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -2,6 -0,4 -4,2 17,6 11,2
Balanse **)
Totale eiendeler 584,4 548,0 451,7 444,8 505,0
Egenkapital 308,6 297,8 233,3 229,9 276,2
Egenkapitalandel 52,8 % 54,3 % 51,7 % 51,7 % 54,7 %
Egenkapitalrentabilitet -18,8 % -4,9 % -1,0 % -0,7 % -0,8 %
Netto rentebærende gjeld /(-fordring) -26,7 -20,4 -12,0 7,5 -19,0
Netto gjeldsgrad % -8,7 % -6,8 % -5,1 % 3,3 % -6,9 %
Likviditetsgrad        1,28         1,27 1,11 0,88 1,18
Aksjen
Aksjekurs 31.12 (kr) 7,00 6,53 3,84 6,85 11,30
Resultat per aksje (kr) -1,13 -0,68 -2,76 0,19 0,0
Utbytte per aksje (kr)
Ansatte
Antall ansatte per 31.12 341 325 302 273 268
Antall årsverk 359 317 314 276 272
HMS
Sykefravær 2,9 % 2,9 % 2,8 % 2,5 % 2,6 %
H1 3,2 1,8 2,0 2,1 0,0
H2 9,5 16,3 4,0 2,1 0,0

*) Historiske nøkkeltall 2016-2017 inkluderer ikke videreført virksomhet
**) Historiske nøkkeltall 2016-2018 inkluderer ikke videreført virksomhet

 
 
Definisjoner finansielle nøkkeltall
EBITDA Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster
EBITDA % (Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster)/salgsinntekter
EBT% Resultat før skatt/salgsinntekter
Ordrereserve Representerer estimert verdi av gjenstående arbeid på inngåtte kontrakter
Egenkapitalandel Egenkapital/totalkapital
Egenkapitalrentabilitet Resultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital
Gjennomsnittlig egenkapital (Egenkapital 1.1 + Egenkapital 31.12)/2
Resultat per aksje Resultat etter skatt/gjennomsnittlig utestående aksjer
Netto gjeldsgrad Netto rentebærende gjeld/egenkapital
Likviditetsgrad Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
H1 Antall fraværsskader per million utført timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis
H2 Antall fraværsskader og medisinsk behandling pr. million utført timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis