Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 24 Aksjekapital, overkurs og innskutt egenkapital

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Sum
Per 1. januar 2018 45 752 -569 389 808 434 991
Kjøp/salg egne aksjer                       – -157                       –                 -157
Per 1. januar 2019 45 752 -726 389 808 434 834
Kjøp/salg egne aksjer                       – 203                       –                  203
Per 1. januar 2020 45 752 -523 389 808 435 037
Kjøp/salg egne aksjer                       – 233                       –                  233
Utstedelse av aksjer                8 333  34 702              43 036
Per 31. desember 2020 54 086 -290 424 510 478 306

Aksjekapital

Nominell verdi per aksje er kr 2,00. Alle aksjene har lik stemmerett. Samtlige utstedte aksjer er fullt innbetalt.

Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50%. Fullmakten utløper 30. juni 2021. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner.

Goodtech gjennomførte i begynnelsen av desember en vellykket rettet emisjon med tilskudd av ca. 45 mill. kroner i bruttoproveny (ca 43 mill. kroner nettoproveny) gjennom allokering av 4 166 666 aksjer til en tegningskurs på NOK 10,80 per aksje. Tegningskursen representerte en rabatt på 2,7 % i forhold til den siste sluttkursen. Selskapet har etter dette en utstedt aksjekapital på NOK 54 085 624, fordelt på 27 042 812 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 2.

Egne aksjer

Goodtech ASA hadde ved årets utgang 144.938 egne aksjer, tilsvarende 0,54 % av selskapet aksjekapital. Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til på vegne av selskapet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 10 % av aksjekapitalen. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er kr 80, det laveste beløp er pålydende kr 2. Fullmakten er utløper 30. juni 2021. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter og til andre formål.

Det er ikke utbetalt utbytte i 2020 eller 2019.

Aksjespareprogram

Goodtech gjennomførte i 2020 aksjespareprogram for ansatte i konsernet. Konsernets ansatte fikk gjennom aksjespareprogrammet 2020 tilbud om å kjøpe Goodtech-aksjer for alternativt NOK 7.500, NOK 15.000 eller NOK 25.000 med 20% rabatt. Totalt har 66 ansatte tegnet seg i programmet, og Goodtech ASA solgte 116.637 aksjer til ansatte som tegnet seg i programmet. Tildelingskursen var fastsatt basert på veid gjennomsnittlig markedskurs siste 5 børsdager før tildelingsdato på kr 11,6157 og en rabatt på 20 %.

20 største aksjonærer per 31. desember 2020 Antall aksjer % av total
Holmen Industri AS            3 507 661                12,97
Westhawk AS            2 408 541                  8,91
Grieg Kapital AS            2 386 966                  8,83
Tycoon Industrier AS               735 289                  2,72
Daimyo AS               724 493                  2,68
MP Pensjon PK               625 885                  2,31
Weintraub AS               593 723                  2,20
Sundt AS               561 182                  2,08
Fougner Invest AS               462 962                  1,71
Remis AS               400 000                  1,48
Corporate Investment Consulting AS               383 000                  1,42
Storhaugen Invest AS               376 523                  1,39
Nordnet Livsforsikring AS               354 704                  1,31
FM Holding AS               351 400                  1,30
Raymond Harland               350 000                  1,29
Part Invest AS               335 000 1,24
Verdipapirfondet Nordea Avkastning               334 027 1,24
Trollhaug Invest AS               320 000                  1,18
Skandinaviska Enskilda Banken               300 000                  1,11
Forte Trønder               300 000                  1,11
Sum 20 største          15 811 356                58,48
Øvrige aksjonærer          11 231 456                41,52
Sum          27 042 812              100,00

Ved utgangen av 2020 hadde Goodtech ASA 3.071 aksjonærer mot 1.579 ved utgangen av 2019.

Aksjer eid av styret og ledelsen per 31.12.2020 Antall aksjer
Stig Grimsgaard Andersen (Styrets leder) *)               199 492
Karl Erik Staubo (Styremedlem) *)               197 592
Vibeke Strømme (Styremedlem)                10 000
Åge Westbø (Styremedlem)            2 480 340
Mimi K. Berdal (Styremedlem)                10 000
Thomas Bordvik (Styremedlem, ansattesrepresentant)                  7 434
Malte Svensson (Styremedlem, ansattesrepresentant)                     206
Eric Staurset (Konsernsjef til 31.12.2020)                36 329
Margrethe Hauge (Konsernsjef fra 01.01.2021)                24 726
Synnøve Granli (CFO)                19 790
Magne Reierson (COO)                14 593

*) I tillegg indirekte eierandel i Holmen Industri AS
I tillegg har ledere i enkelte datterselskaper i konsernet mindre aksjeposter.

Kursutvikling

Ved årets slutt ble aksjene notert til kr 11,30 per aksje, sammenlignet med 6,85 ved årsslutt i 2019.