Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Balanse Goodtech ASA

 

Balanse per 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note 2020 2019
EIENDELER
Anleggsmidler
Utsatt skattefordel 6  35 059  40 867
Sum immaterielle eiendeler  35 059  40 867
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 7  1 447  2 775
Sum varige driftsmidler  1 447  2 775
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 11  196 708  180 070
Lån til foretak i samme konsern 10  4 800  8 847
Sum finansielle anleggsmidler  201 508  188 918
Sum anleggsmidler  238 014  232 560
Omløpsmidler
Fordringer
Fordringer på konsernselskap 10  30 583  38 703
Andre kortsiktige fordringer  895  410
Sum fordringer  31 478  39 113
Kontanter og kontantekvivalenter 8, 10  75 884  33 823
Sum omløpsmidler  106 879  72 937
SUM EIENDELER  345 376  305 497
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 12, 13  54 086  45 752
Pålydende egne aksjer 13 – 290 – 523
Annen innskutt egenkapital 13  424 510  389 808
Sum innskutt egenkapital  478 306  435 037
Opptjent egenkapital
Udekket tap 13 – 196 299 – 200 230
Sum opptjent egenkapital – 196 299 – 200 230
Sum egenkapital  282 007  234 807
Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 10 860  2 546
Skyldig offentlige avgifter 478  208
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 10  47 030  50 249
Annen kortsiktig gjeld 9  15 001  17 686
Sum kortsiktig gjeld  63 369  70 690
Sum gjeld  63 369  70 690
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  345 376  305 497

Oslo, 23. mars 2021

Stig Grimsgaad Andersen

Styrets leder

Karl-Erik Staubo

Styremedlem

Mimi K. Berdal

Styremedlem

Vibeke Strømme

Styremedlem

Åge Westbø

Styremedlem

Malte Svensson

Styremedlem, ansattes representant

Thomas Bordvik

Styremedlem, ansattes representant

Margrethe Hauge

Konsernsjef