Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Endring i egenkapital Goodtech konsern

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Oppstilling av endringer i konsernets egenkapital

Note Aksje-

kapital

Egne

aksjer

Annen innskutt

egenkapital

Annen

egenkapital

Sikrings-

reserver

Omregnings-

differanser

Totalt Ikke-kontrollerende

eierinteresser

Sum

egenkapital

Egenkapital per 1.1.2019 45 752 -726 389 808 -217 757 -494 15 472 232 055 1 238 233 293
Årsresultat 4 364 4 364 -93 4 271
Utvidet årsresultat, videreført virksomhet 162 162 162
Utvidet årsresultat, ikke videreført virksomhet         -494                494               -8 633 -8 633 -8 633
Kjøp/salg egne aksjer 24            203           562 765 765
Egenkapital per 31.12.2019 45 752 -523 389 808 -213 325 0 7 001 228 713 1 145 229 858
Årsresultat 276 276 -373 -97
Utvidet årsresultat, videreført virksomhet 717 717 717
Kjøp/salg egne aksjer 24            233        1 122 1 355 1 355
Utstedelse av aksjer 24            8 333   34 702 43 036 43 036
Andre endringer         -441 -441           1 820 1 379
Egenkapital per 31.12.2020 54 086 -290 424 510 -212 369 0 7 718 273 657 2 591 276 247

Note 1 – 30 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.