Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 13 Bruksrettseiendeler

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Konsernets eiendeler under balanseførte leieavtaler inkluderer bygninger og annen fast eiendom, tomt, kjøretøy, kontorutstyr og annet. I tillegg til leiebetalingene har konsernet forpliktelser til vedlikehold av eiendelene og forsikring.

Bruksrettseiendeler Bygninger Tomt Kjøretøy Kontorutstyr Annet Sum
Balanseført verdi 1. januar 2019 32 378 0 1 571 2 622 4 007 40 578
Tilganger 8 048 901 91 9 040
Avskrivninger -10 995 -950 -652 -1 092 -13 689
Balanseført verdi 1. januar 2020 29 431 0 1 523 2 061 2 915 35 929
Tilganger 16 522 3 625 1 026 319 10 21 501
Modifikasjoner 5 527 5 527
Avskrivninger -11 241 -119 -990 -711 -982 -14 043
Overføringer og reklassifiseringer 161 161
Avhendinger -92 -92
Omregningsdifferanser 416 197 32 9 272 927
Balanseført verdi 31. desember 2020 40 816 3 704 1 498 1 677 2 215 49 910
Leieforpliktelser 2020 2019
Udiskonterte leieforpliktelser og forfall av betalinger
Innen 1 år 12 377 11 977
1 til 2 år 11 733 7 816
2 til 3 år 9 985 7 277
3 til 4 år 8 397 5 689
4 til 5 år 5 518 4 410
Etter 5 år 10 499 1 063
Totale udiskonterte leieforpliktelser 31. desember 2020 58 508 38 231
Diskonteringseffekt 6 461 -2 004
Totale leieforpliktelser I balansen 31. desember 2020 52 047 36 227
Kortsiktig 10 660 11 225
Langsiktig 41 387 25 001
Leiebetalinger innregnet som andre driftskostnader i resultatregnskapet 2020 2019
Driftskostnader i perioden knyttet til kortsiktige leieavtaler 477 2 291
Driftskostnader i perioden knyttet til eiendeler av lav verdi 223 283
Sum 699 2 574
Beløp innregnet i kontantstrømoppstilling 2020 2019
Betaling av avdrag på leieforpliktelser 12 317             13 486
Betaling av renter på leieforpliktelser 1 497                       794
Leiebetalinger innregnet som andre driftskostnader i resultatregnskapet og kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 699                    2 574
Total kontantstrømeffekt av leasingobjekter 14 513 16 854
IFRS 16 effekter på resultatregnskapet 2020
Avskrivninger på rett til bruk-eiendel -14 043
Øvrige effekter, inkludert leiefritak og avgang driftsmidler mv 1 186
Leiebetalinger (andre driftskostnader) 13 814
Effekt på driftsresultatet 958
Rentekostnader på leieforpliktelse -1 497
Effekt på resultat før skatt -540
Øvrig informasjon, sensitivitetsanalyse 2020
Forlengelsesopsjoner ikke innregnet i leieforpliktelser, neddiskontert 31 506
Leieavtaler inngått, ikke påbegynt og ikke innregnet i leieforpliktelser 5 203
Effekt på leieforpliktelser av renteøkning på 0,5% -780
Effekt på leieforpliktelser av rentenedgang på 0,5% 817
Vektet gjennomsnittlig marginale lånerente: 3,78 %

Anvendte praktiske løsninger

Konsernet har besluttet å ikke innregne leieavtaler der den underliggende eiendelen har lav verdi, og innregner dermed ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for noen av disse leieavtalene. I stedet kostnadsføres leiebetalingene når de inntreffer. Konsernet innregner heller ikke leieforpliktelser og bruksretteiendeler for kortsiktige leieavtaler, som presentert i tabellen over.

Konsernet fastsetter som et utgangspunkt leieperioden som den uoppsigelige perioden av leieavtaler i henhold til IFRS16.18. Goodtech innregner derfor ikke forlengelsesopsjoner før det er rimelig sikkert at vi vil benytte forlengelsesopsjonene, og innregner tilsvarende ikke perioder som løper utover en termineringssopsjon, med mindre vi med rimelig sikkerhet ikke utøver opsjonen. Forlengelses- og termineringsopsjoner hensyntas ved fastsettelse av leieperioden når det er rimelig sikkert at de vil bli benyttet.

Goodtech har ved utgangen av 2020 en leieavtale med termineringsopsjon, og fire leieavtaler med forlengelsesopsjon som ikke er besluttet hvorvidt utøves. Konsernet har i tillegg to forlengelsesopsjoner som er besluttet ikke blir benyttet. For den ene er det inngått avtale om flytting etter balansedagen og for den andre er inngått en modifisert leieavtale fra 01.01.2021.

Leieavtalene inneholder ikke restriksjoner på selskapets utbyttepolitikk eller finansieringsmuligheter.