Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 17 Kundefordringer og kontraktseiendeler

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Kundefordringer  2020 2019
Kundefordringer 61 709 64 473
Avsetning tap 462 300
Kundefordringer netto 61 247 64 173
Endring avsetning tap 162 -300
Konstaterte tap               13

Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.

Aldersfordelt netto kundefordringer Ikke forfalt < 30 dager 31-60 dager 61-90 dager over 90 dager Sum
2020 42 827 9 226 4 197 150 4 845 61 247
70 % 15 % 7 % 0 % 8 % 100 %
2019 51 158 5 262 5 584 1 071 1 098 64 173
80 % 8 % 9 % 2 % 2 % 100 %

Av utestående fordringer per 31.12.2020 er 59,5 mill. kroner innbetalt per 1. mars 2021.

Kontraktseiendeler 2020 2019
Kontraktseiendeler per 1. januar         25 515         33 936
Fraregnet GEAB, konkurs -20 452
Tillegg       299 736       159 762
Omklassifisert til kundefordringer -286 376 -147 732
Nedskrivninger og avsetninger innregnet i perioden            -733
Sum kontraktseiendeler         38 142         25 515

Kontraktseiendeler innregnes ved oppfyllelse av leveringsforpliktelser, hovedsakelig fra anleggskontrakter der fremdriften måles over tid. Når vederlaget blir ubetinget vil kontraktseiendelene omklassifiseres til kundefordringer, som utgjør hoveddelen av endringene i kontraktseiendeler i periodene.

Konsernets behandling av anleggskontrakter er videre beskrevet i note 4 og prinsippnote 1.6.