Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Resultatregnskap Goodtech ASA

 

Resultatregnskap 1. januar – 31. desember

(Alle tall i NOK 1.000)

Note  2020 2019
Driftsinntekter
Salgsinntekter 2  2 505  2 486
Sum driftsinntekter  2 505  2 486
Driftskostnader
Lønnskostnader 3  4 890  4 555
Avskrivninger og nedskrivinger 7  1 309  1 532
Andre driftskostnader 3, 4  2 595  4 647
Sum driftskostnader  8 794  10 734
Driftsresultat – 6 289 – 8 248
Finansinntekter og finanskostnader
Inntekt på investering i datterselskap 5  11 278  20 210
Annen finansinntekt  2 032  1 298
Sum finansinntekter  13 310  21 508
Nedskrivning finansielle anleggsmidler 5  9 025
Annen finanskostnad 5  404  729
Tap ved avgang datterselskap 5 – 2 001  19 844
Sum finanskostnader – 1 597  29 598
Netto finans 5  14 907 – 8 090
Resultat før skatt  8 618 – 16 338
Skattekostnad 6  5 809  2 258
Årsresultat  2 809 – 18 596
Disponering/dekning av årets resultat
Overføring til/fra udekket tap 13  2 809 – 18 596
Sum disponeringer  2 809 – 18 596