Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 9 Finansinntekter og finanskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2020 2019
Renteinntekt 15 127
Valutagevinst 11 252 2 429
Andre finansinntekter 382 237
Sum finansinntekt 11 649 2 793
Renter på lån, driftskreditt og leieforpliktelser -3 947 -1 336
Garantiprovisjon -230 -519
Valutatap -8 727 -2 886
Andre finanskostnader -1 149 -637
Sum finanskostnader -14 053 -5 378
Netto finanskostnader -2 404 -2 585