Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 23 Avsetninger og betingede forpliktelser

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Garantier  Betingede forpliktelser Tapskontrakter Sum
Balanse 1. januar 2019 6 646 891 0 7 536
Avsetninger i løpet av året 2 976 2 374 5 350
Avsetning betingede forpliktelser opphørt virksomhet -1 277 16 586 15 309
Avsetning reversert i løpet av året -2 313 -2 313
Avsetninger benyttet i løpet av året -546 -461 -1 007
Balanse 31. desember 2019 5 485 19 390 0 24 875
Forventet timing av betalinger
Innen de neste 12 mnd 5 485 19 390 24 875
Etter de neste 12 mnd 0
Sum 5 485 19 390 0 24 875
Garantier  Betingede forpliktelser Tapskontrakter Sum
Balanse 1. januar 2020 5 485 19 390 24 875
Avsetninger i løpet av året 3 615 13 293 231 17 139
Avsetning reversert i løpet av året -4 219 -13 807 -18 026
Avsetninger benyttet i løpet av året -164 -615 -779
Balanse 31. desember 2020 4 716 18 262 231 23 210
Forventet timing av betalinger
Innen de neste 12 mnd 3 336 14 617 231 18 185
Etter de neste 12 mnd 1 380 3 645 5 025
Sum 4 716 18 262 231 23 210

Garantier

Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av konsernet Avsetningen er basert på garantiforpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt historisk erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Konsernet gir fra 1 til 5 års garanti på solgte produkter og tjenester.

Garantiavsetninger inngår i prosjektprognosene og opparbeides gjennom prosjektets levetid i takt med fullføringsgraden. Når prosjektene avsluttes og overleveres kunde, vurderes garantiavsetningen, og innregnes avsetningskonto i balansen.

Betingede forpliktelser

Skjønnsmessig avsetning betingede forpliktelser, inkludert garantiavsetninger og bankgarantier relatert til opphørt virksomhet utgjør 14,0 mill. kroner pr 31.12.2020. Jfr. note 2.

Tapskontrakter

Forventede tap på kontrakter kostnadsføres når forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene. Kontraktseiendeler nedskrives før avsetning for tap på kontrakter føres i balansen.