Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Årsberetning 2020

• Økt omsetning og lønnsom drift for konsernet på tross av Covid-19 pandemien

• Oppbygging av vår miljøvirksomhet på Åland med økende aktivitet og god vekst i ordrereserven

• Goodtech Digital Solutions er styrket for å øke innovasjonstakt og videreutvikle digitale løsninger

• Gjennomført emisjon på NOK 45 millioner

• Margrethe Hauge ny konsernsjef fra 1. januar 2021

• Goodtech er godt posisjonert og rustet for videre utvikling som et ledende teknologiselskap i det grønne skifte

 

NØKKELTALL (NOK 1.000) 2020 2019
Driftsinntekter 515 900 449 468
EBITDA 25 850 23 436
EBITDA margin % 5,0 % 5,2 %
Resultat før skatt 1 159 -764
Ordrereserve 232 352 210 737
Antall ansatte 268 273

Virksomheten

Goodtech er et ledende nordisk miljø- og teknologikonsern. Vi leverer prosjekter, tjenester og produkter for industri, energi, miljø og infrastruktur som skaper verdi for våre kunder gjennom økt effektivitet og forbedret helse, miljø og sikkerhet.

Vår kjernevirksomhet er:
  • Digitalisering, automatisering, robotisering og elektrifisering.
  • Miljøbaserte løsninger innenfor vannrensing og biogass.

Goodtech er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet har selskaper i Sverige og på Åland i tillegg til i Norge. Goodtech ASA er morselskapet i konsernet.

Goodtech har i underkant av 300 ansatte og en omsetning på ca NOK 515 mill. i 2020.

Vår visjon er at Goodtech skal være førstevalget for industriell effektivitet.

Dette innebærer at Goodtech skal
  • Tilby effektive løsninger som gir kundene merverdi
  • Tilby ledende tekniske tjenester som sikrer effektiv og stabil drift for våre kunder
  • Utvikle det beste teamet i industrien

 

digitalisering, automatisering, robotisering og elektrifisering i Norge og Sverige

Underliggende drift innenfor digitalisering, automatisering, robotisering og elektrifisering er positiv. Regionene har opprettholdt høy aktivitet og gode marginer for året til tross for lavere aktivitet i markedet og vanskeligere tilkomst hos kundene på grunn av Covid-19. Enkelte regioner har hatt større påvirkning enn andre som følge av pandemien, og det er gjort løpende kostnadstilpasninger i disse regionene. Prosjektgjennomføringen har i mindre grad blitt påvirket negativt som følge av Covid-19. Vi har i noen tilfeller opplevd forsinkelser fra leverandører av utstyr hvor produktene kommer fra land som ble hardt rammet av pandemien. Dette er løst uten de store konsekvenser for kundene. Vi har gjennom pandemien også intensivert bruken av digital prosjekt­gjennom­føring, spesielt for testing, oppfølging av installasjon og idriftsettelse. Bruk av digitale løsninger vil i større grad også benyttes etter pandemien.

Denne delen av virksomheten omsetter for ca NOK 442 mill. og leverer en EBITDA på NOK 32,6 mill./7,4 % margin i 2020 mot omsetning NOK 411 mill./EBITDA NOK 30,9 mill./7,5% margin i 2019.

Gjennom 2020 har Goodtech fortsatt å styrke sin posisjon som ledende leverandør innen industriell effektivitet, gjennom nye kontakter og leveranser innen digitalisering og Industri 4.0 både til eksisterende og nye kunder.

Goodtechs leveranse av komplett SCADA-anlegg for det flytende havvind-prosjektet til Equinor på Hywind Tampen på oppdrag fra Wood AS pågår og skal ferdigstilles i 2021. Goodtech som systemintegrator har et sterkt fokus på fornybar-prosjekter og har hatt prosjekter for Hywind siden 2009 i testområdet utenfor Haugesund via Hywind Skottland i 2016, og nå med Hywind Tampen i 2020.

I begynnelsen av året vant Goodtech en tre-åring rammeavtale med Fortum Oslo Varme på konsulenttjenester operasjonell IT. Goodtech leverer også prosjektet «Oppgradering IKT kundesentraler». Kundesentralene er installert i kundens bygninger og er skillet mellom Fortums fjernvarmenett i Oslo og kundens eget vannbårne system.

I forbindelse med at Bane NOR skal modernisere signalanlegget på hele Norges jernbane bidrar Goodtechs leveranse av grensesnittskap for strømforsyning til at dagens utdaterte teknologi erstattes med ERTMS (European Rail Traffic Management System) – et nytt digitalt system for å styre togtrafikken som er felles for alle europeiske land. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Ett annet av våre prosjekter i 2020 er leveranse av ny transformatorstasjon med tilhørende koblingsanlegg til Breivikbotn transformatorstasjon for Hammerfest Energi Nett AS.

Goodtech befester sin posisjon som en foretrukken teknologileverandør innen helautomatisk pakking og håndtering av høyverdig bulkvarer gjennom sin Portabulk®-teknologi. Graintec, som er en ledende leverandør av maskiner og løsninger til den internasjonale fôrindustrien valgte i 2020 Goodtechs helautomatiske Portabulk® FAB utstyrspakke i forbindelse med investering og oppgradering for en av sine kunder.

Goodtech bidrar til å redusere plast som emballasje ved hjelp av våre standard pakkemaskiner med automatiserte og fleksible pakkeløsninger for kartong og bølgepapp. Goodtech har blant annet fått oppdraget med å levere et nytt pakkeanlegg for Stabburet leverpostei til Orkla Foods Norges fabrikk i Fredrikstad. Pakkeanlegget vil erstatte delvis manuelle prosesser med en helautomatisk pakkelinje fra Goodtech.

I Sverige fortsetter fremgangen innen digitalisering og Industri 4.0 gjennom leveranser av kostnadseffektive helautomatiske robotiserte monteringslinjer og sporbarhetssystemer til våre kunder. Blant annet fortsetter Goodtech effektiviseringen av Nobel Biocare gjennom leveranse av en helautomatisk robotcelle for håndtering av tann­implantater under overflatebehandling. Det langvarige samarbeidet med Valmet fortsetter gjennom leveranse av en spesialutviklet robotløsning for automatisk håndtering av hylser. Robotløsningen inngår som en del av Valmets totale leveranse av en komplett papirmaskin.

miljøvirksomheten på Åland

Miljøvirksomheten på Åland har siden oppstarten i juni 2019 hatt fokus på å bygge opp anbudsvolum og ordrebok. Selskapet er i god fremdrift med økt aktivitet og ordreinngang  i siste del av 2020.

Denne delen av virksomheten omsetter for ca NOK 74 mill. og leverer EBITDA på NOK -6,8 mill. i 2020 mot omsetning NOK 38 mill. og EBITDA på NOK -7,5 mill. i  2019.

Høsten 2020 fikk Goodtech oppdraget med å bygge ut Sydvattens vannverk Vombverket i Skåne sammen med Peab. Sydvatten AB produserer drikkevann til mer enn 900.000 innbyggere i Skåne og er en av Sveriges største drikkevannsprodusenter. Prosjektet befester Goodtechs posisjon som en viktig samarbeidspartner i større komplekse VA-prosjekter i det svenske markedet, og en viktig bidragsyter til å sikre tilgangen til den viktigste ressursen vi har – rent drikkevann.

Goodtech har også vunnet oppdraget med å bygge ut vannrensingen til Södra Cell Värö i Sverige, som en del av deres prosjekt ”Expansion Värö 2.0”.

Oppdraget med oppføring av et nytt biogassanlegg ved Orklas anlegg på Åland som har pågått i 2020, er i sluttfasen.

Goodtech fikk i desember tildelt totalentreprisen for å bygge et nytt SBR (Sequencing Batch Reactor)-anlegg til Nynäshamns avløpsrense­anlegg. Tildelingen er i overklagings­prosess ihht svensk lov om offentlige anskaffelser, hvor selskapet avventer utfallet av prosessen før kontrakt kan inngås med kunde.

Digitalisering og teknologiutvikling

Goodtech arbeider løpende med teknologiutvikling og løsningsorienterte prosjekter. Goodtech leverer blant annet teknologiløsninger for produksjonslinjer, robotceller og industrielle IT-løsninger, som for eksempel Manufacturing Execution Systems (MES).

Goodtech Digital Solutions (GDS) er styrket i løpet av 2020 for å øke innovasjonstakten og videreutvikling av digitale løsninger, og Goodtech har i 2020 vunnet flere avanserte digitaliseringsprosjekter. Utviklingen av «Industrial Internet of Things» (IIOT)-gateway, WizX™ har god progresjon. GDS jobber også aktivt med å øke innovasjons- og teknologiutvikling både internt og via eksterne samarbeidspartnere og prosjekter. Kompetanse­­heving, teknologiutnyttelse, sikkerhet og bærekraft er en stor del av denne satsningen. Gode relasjoner til kunder gjør at vi effektivt har nådd frem med nye løsninger og tilpasset utviklingsløp til løpende behov og omstilling i markedet.

Kommersialiseringen av vårt databrokonsept, en Industri 4.0-satsning gjennom Neuron Solution AS pågår. Neuron tilbyr nå effektiv datauthenting fra skip sammen med DNV-GL Veracity. Det gir en fast-track til effektiv bruk av AI for ruteoptimalisering, redusert drivstofforbruk og sikrere transport til sjøs.

Godt fundament for fremtidig vekst

Markedet ser i økende grad mulighetene i fornybare og bærekraftige investeringer og der er Goodtech godt posisjonert gjennom vår kjernevirksomhet innen automatisering, industriell IT, robotisering og digitalisering.

Goodtech gjennomførte i begynnelsen av desember en vellykket rettet emisjon med tilskudd av NOK 45 mill. i bruttoproveny med følgende formål:

  • Strategiske oppkjøp for å ytterligere styrke posisjon som foretrukket partner innen automatisering, energi og digitale ingeniør­tjenester;
  • Utvide ingeniørkapasitet til å akselerere vekst i utvalgte lønnsomme markedsnisjer;
  • Fortsette å optimere intern infrastruktur for å oppnå mer effektiv virksomhet med lavere kostnader;
  • Øke investering i utvikling av digitale produkter og tjenester; og
  • Styrke salgsteam og markedsføringstiltak.

Margrethe Hauge tiltrådte som ny konsernsjef i Goodtech fra 1. januar 2021, og skal videreutvikle Goodtech som teknologi- og ESG-selskap. Hauge kommer fra stillingen som administrerende direktør i TekniskBureau AS og har bred industriell leder­erfaring fra TTS Group ASA, MRC Global Inc. og Kverneland Group ASA. Margrethe Hauge er en resultatorientert og sterk industriell leder med kraft til å realisere Goodtechs strategi om å digitalisere og automatisere industrielle prosesser i det grønne skifte.

Kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet

(NOK 1.000) 31.12.2020 31.12.2019
Kontanter og kontantekvivalenter 108 121 65 387
Rentebærende gjeld (inkl. leasingforpliktelser ihht. IFRS16) 89 145 72 901
Netto kontanter/-rentebærende gjeld 18 976 -7 514
Egenkapital 276 247 229 858
Egenkapitalgrad 54,7 % 51,7 %

Kontantstrøm fra drift for videreført virksomhet ble NOK 11,8 mill. i 2020 mot NOK 33,1 mill. i fjor.

Kontantstrøm fra driften vil naturlig svinge fra periode til periode, avhengig av sammensetning av prosjektmassen og faktureringstidspunkt i prosjektene. Goodtech har fokus på god likviditetsstyring og tiltak for å bedre kontantstrømmen i prosjektene, inkludert forbedring av faktureringsrutiner og oppfølging av utestående fordringer. Goodtech har økt fokus på oppfølging av utestående fordringer gjennom korona-perioden. Så langt ser vi ikke at pandemien har påvirket betalingsevnen hos våre kunder.

Aksje- og aksjonærforhold

Selskapets aksjekapital består av 27.042.812 aksjer pålydende NOK 2 til sammen NOK 54.085.624 pr 31.12.2020.

Alle aksjonærer i Goodtech har like rettigheter. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det er ikke fastsatt noen omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer i vedtektene.

En stor andel av konsernets ansatte er aksjonærer i Goodtech ASA.

Goodtech ASA hadde ved årets utgang 144.938 egne aksjer, tilsvarende 0,54 % av selskapets aksjekapital.

Nærmere informasjon om aksjonærer og aksjonærforhold er gitt i et eget kapittel i årsrapporten.

Personale, arbeidsmiljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2020 2019
Rapporterte uønskede hendelser (RUH) 299 338
Rapportert medisinsk behandling uten fravær (MTC) 0 0
Rapporterte fraværsskader (LTI) 0 1
Dødsulykke 0 0
Sykefravær 2,6% 2,5%

Goodtech skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS er et fokusområde. Vi har en nullvisjon for skader og ulykker. Vi mener at alle ulykker kan unngås ved å etablere gode rutiner for etterlevelse, samt sørge for kontinuerlig forbedring i samsvar med fastsatte krav og mål.

I Goodtech jobber vi målrettet for vår nullvisjon, og vårt viktigste mål er at ingen skal skade seg på jobb. 2020 har vært et godt år for helse, miljø og sikkerhet i Goodtech. HMS er et kontinuerlig fokusområde, og mange gode krefter bidrar til å opprettholde en sterk HMS-kultur i konsernet. Den målrettede satsningen på skadeforbygging gir dokumenterte resultater, og er godt forankret i ledelse og i organisasjon. Det er etablert en levende internkontroll som vi vil fortsette å bygge videre på.

H1-verdien er en viktig måleparameter for sikkerhetsarbeidet i Goodtech. H1 er definert som antall fraværsskader pr. million utførte timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis. Det er ikke registrert skade med fravær i 2020. Dette gir en H1-verdi for 2020 på 0 ved utgangen av året.

Registrering av sykefravær er en viktig måleparameter for helse, miljø og trivsel i Goodtech. Goodtech har historisk et stabilt og lavt sykefravær, som vi mener representerer et sunt sykdomsbilde. Sykefraværet i 2020 er 2,6% mot 2,5% i fjor. Det lave sykefraværet i konsernet indikerer at trivselen og motivasjonen for å gå på jobb er god.  Goodtech gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser og medarbeidersamtaler, slik at eventuelle forbedringer og endringer vurderes løpende.

Goodtechs norske og svenske virksomhet er sertifisert som Great Place to Work®. Dette betyr at Goodtech gjennom medarbeidernes tilbakemeldinger er anerkjent som et selskap med tillitsfull og høytpresterende arbeidsplasskultur.

Etiske retningslinjer likestilling og mangfold

Goodtechs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og alle som opptrer på vegne av Goodtech. Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur og jevnlig diskutere etiske dilemmaer med de ansatte. Goodtech har nulltoleranse i forhold til brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, og for enhver form for bruk av barnearbeid eller slavearbeid. Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører.

Goodtechs compliance-prosedyrer og rutiner skal sikre at alle ansatte forstår rekkevidden av konsernets etiske retningslinjer, samt utvikling av rutiner og prosedyrer for å forhindre brudd på de etiske retningslinjene. Vi sikrer dette blant annet ved at konsernet har effektive compliance-prosedyrer, internregelverk og oppfølgingsrutiner, herunder et kontinuerlig ledelsesfokus på at Goodtechs etiske retningslinjer ivaretas og etterleves.

Konsernets overordnede retningslinjer stiller krav til at alle ansatte skal behandles med respekt og ha en arbeidsplass som er fri for mobbing og trakassering. Goodtech har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av rase, kjønn eller legning. Konsernet skal ikke utøve noen form for diskriminering i sin rekrutterings- og ansettelsespraksis eller når det gjelder tilgang til utdanning, forfremmelse og belønning. Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med likestillings og diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Konsernet har etablerte varslingsrutiner der det også er lagt til rette for anonym varsling.

 Ansatte 2020 2019
 Antall ansatte 31.12 268 273
 Andel kvinnelige ansatte 9,7 % 10,6 %
 Aksjonærvalgte kvinner i Goodtechs styre 2 av 5 2 av 5

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og er i en kontinuerlig prosess for å få flere kvinner som søkere til ledige stillinger. Konsernets kvinnelige ansatte arbeider i dag hovedsakelig innen økonomi og administrasjon. Konsernledelsen besto ved utgangen av året av en kvinne og to menn. Fra 1. januar 2021 har konsernet kvinnelig konsernsjef, og konsernledelsen består av to kvinner og en mann.

Goodtech vil i 2021 arbeide planmessig videre med å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det henvises også til redegjørelse for arbeid med likestilling og mangfold i eget kapittel om bærekraft og samfunnsansvar i årsrapporten.

Styret i Goodtech består av 2 kvinner og 5 menn.  Av de 5 aksjonærvalgte styremedlemmene er 2 kvinner.

Godtgjørelse til konsernsjef og selskapets styre er opplyst i note til regnskapet. Det vises til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i note 15 til årsregnskapet.

Bærekraft og samfunnsansvar

I samfunnet og hos våre kunder ser vi økt fokus på bærekraft. I Goodtech skal vi bidra til et mer bærekraftig samfunn ved å tilby løsninger og tjenester som gjør våre kunder i stand til å redusere sin miljøbelastning. Dette er vårt viktigste og mest varige miljøbidrag. Samtidig skal vi arbeide aktivt med å redusere miljøbelastningen fra vår egen virksomhet, og sikre at vi overholder gjeldende lovkrav. Goodtech bidrar gjennom dette positivt til å ivareta det ytre miljø og tilfører verdi til samfunnet gjennom vår kjernevirksomhet.

For å jobbe mer systematisk og helhetlig med bærekraft, sertifiserte vi i 2019 vår norske virksomhet etter ISO 14001:2015 standarden. Vår virksomhet i Sverige er fra tidligere sertifisert etter 14001 standarden.

I vårt arbeid med å bidra til et mer bærekraftig samfunn bygger vi på FNs 17 bærekraftsmål. Alle FNs bærekraftsmål anses som viktige, men Goodtech har vurdert fire mål som spesielt relevant for vår virksomhet. Disse er knyttet til rent vann, ren energi, industri, innovasjon og infrastruktur, og stoppe klima­endringene.

Goodtech bidrar til å øke kundenes verdiskaping ved å utvikle produkter og systemer som øker effektiviteten, reduserer energiforbruket og gir minst mulig miljøpåvirkning. Dette gjelder for eksempel store energi­konsumenter i industrien, ved bygging av energi­produksjonsanlegg for fornybar energi og anlegg for rensing av drikkevann, prosess- og avløps­vann. Prosjektet for utbyggingen av Sydvattens vannverk Vombverket og Hywind Tampen prosjektet er begge eksempler på Goodtechs miljøbidrag.

Det henvises til nærmere redegjørelse for samfunnsansvar i eget kapittel om bærekraft og samfunnsansvar i årsrapporten.

Koronavirus (Covid-19)

Goodtech har gjennom 2020 søkt i størst mulig grad å opprettholde mest mulig inntekts­bringende aktivitet og normal drift overfor kunder på pågående prosjekter. Sikring av fremtidig drift og å kunne få ansatte tilbake i full aktivitet så raskt som mulig har vært hovedfokus for styret og ledelsen og vurderes løpende utfra utviklingen av situasjonen og aktivitetsnivået i markedet og hos våre kunder.

I løpet av året har 45 av våre ansatte vært periodevis helt eller delvis permittert. Permitteringen er vurdert på bakgrunn av blant annet aktivitetsnivået i virksomheten og gjelder ansatte som er påvirket av redusert aktivitet hos våre kunder. Ved utgangen av året var 9 av våre ansatte helt eller delvis permittert.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen i markedet generelt og hos våre kunder som følge av pandemien. Styret og ledelsen følger utviklingen tett og gjør løpende organisasjonsmessige tilpasninger.

Risikofaktorer og risikostyring

Goodtech ASA og de enkelte selskapene i konsernet er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter. I tillegg er enkelte selskaper eksponert mot regulatoriske risikofaktorer og politisk risiko.  Politiske beslutninger som vedrører infrastruktur, miljø og bruk av innleide ressurser er eksempler på slike.

Goodtech arbeider løpende med å styrke fokus på HMS og virksomhetsstyring som en naturlig del av kulturen i selskapet. Målsetningen er å sikre at konsernet har effektive prosedyrer for god virksomhetsstyring, internregelverk og oppfølgingsrutiner, herunder at Goodtechs etiske retningslinjer ivaretas og etterleves.

Styret er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer og trygging av arbeidsplasser for selskapets ansatte. Det gjøres regelmessig risikovurderinger hvor de viktigste risikoforhold belyses og vurderes.

En stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til utføring av enkeltprosjekter. Prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko varierer. Det er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater at prosjektrisiko blir analysert på anbudsstadiet og håndtert på en systematisk og profesjonell måte i gjennomføringsfasen. Konsernets balanse inneholder eiendeler og gjeld relatert til pågående prosjekter. Enkelte poster inneholder estimatusikkerhet der konsernets ledelse og prosjektansvarlige har utøvd skjønn basert på gitte forutsetninger. Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen pr 31.12.2020.

I løpet av en prosjektperiode kan det oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke konsernets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. Konsernet har rutiner og systemer for risikovurdering i prosjektene, fra anbudsfasen og frem til ferdig prosjekt. Gjennomgang og vurdering av prosjektene gjøres hver måned. Formålet med dette er gjennom korrigerende tiltak å begrense uønskede økonomiske og produksjonsmessige konsekvenser, samt å ha løpende realistiske estimater på prosjektene. Samtidig fokuseres det på å utnytte positive muligheter i prosjektene. Det foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid i gjennomføringen av disse prosedyrene.

Konsernets fremtidige drift vil blant annet avhenge av at konsernets medarbeidere har de kvaliteter og den kompetanse som skal til for å sikre at levering skjer i henhold til inngåtte kontrakter. Viktige elementer i denne forbindelse er å imøtekomme kundenes fremtidige krav til service, teknologi og effektivitet. Risikoen reduseres ved at det er stor spredning i kontraktene med hensyn til antall og størrelse, og at ingen kontrakter er store og dominerende i forhold til den totale omsetningen. Disse risikoforholdene har høyt fokus, og søkes oppveid gjennom det systematiske arbeidet som gjøres med å forvalte og utvikle prosesser, rutiner, metoder og kompetanse, og som skal sikre fremtidig vekst og inntjening innen kjerneområdene.

Goodtech opererer i flere europeiske land. Kontraktene er primært i valutaene NOK, SEK, EUR og USD. Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Det tilstrebes at innkjøp og salg i de enkelte prosjekter foretas i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger. Konsernet har i tillegg flervaluta konsernkontosystem, noe som bidrar til å utjevne valutarisikoen. Konsernet har i løpet av året ikke gjort vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta. Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør konsernet mindre eksponert for konjunktursvingninger.

Motpartsrisiko anses som moderat, og historisk har konsernet kun ført begrensede tap på krav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. Det er også stor spredning blant kundene, både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er veletablerte selskaper og offentlige institusjoner. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder.

Konsernet har kontinuerlig fokus på likviditetsforbedrende tiltak. Konsernets strategi er til enhver tid å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter og/eller kredittmuligheter for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner. Rentebærende gjeld tas hovedsakelig opp i NOK eller SEK. Konsernets lånerammer og låneopptrekk er hovedsakelig med flytende rente.

Covid-19 pandemien påvirker markedet, våre kunder og vår virksomhet. Vår målsetning er å ivareta helsen til våre ansatte og opprettholde vår aktivitet på best mulig måte gjennom pandemien. Goodtech følger myndighetenes retningslinjer og har innført en rekke tiltak for å begrense smitten, blant annet utstrakt bruk av hjemmekontor og begrensning av reisevirksomhet. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen i markedet generelt og hos våre kunder som følge av pandemien. Goodtech har gjennomført analyser av ulike scenarier, og har iverksatt tiltak for å møte potensielle utfordringer, herunder behov for kostnadstilpasninger og tiltak som skal sikre likviditet.

Eierstyring og selskapsledelse

Styret i Goodtech har arbeidet frem prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg klargjøres rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse.

Formålet med selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av styret 23. mars 2021 er omtalt i eget kapittel i årsrapporten.

Redegjørelse for årsregnskapet

Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet Goodtech ASA er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk (NGAAP). Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a og god regnskapsskikk (GRS) bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Årets resultat i konsernet og i morselskapet Goodtech ASA

Goodtech Konsern viser et årsresultat på NOK -0,0 mill. Resultat per aksje utgjør NOK 0,0 per aksje.
Morselskapet Goodtech ASA viser et årsresultat på NOK 2,8 mill. i 2020 som foreslås overført til annen egenkapital.
Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020.
Goodtech ASAs (morselskapet) egenkapital ved utgangen av året etter foreslått resultatdisponering utgjør NOK 282,0 mill.

Hendelser etter årets utløp 

Gjennom effektive samarbeidsmodeller arbeider Goodtech aktivt med å bistå våre kunder med å planlegge og gjennomføre gode ESG-prosjekter.  Etter årsslutt vant Goodtech oppdraget med ombygging av Kattastrands avløpsrenseanlegg gjennom en partneravtale med Härnösand Energi & Miljö. Prosjektet befester Goodtechs posisjon som en sentral bidragsyter innenfor bærekraftige miljø­prosjekter. Kontrakten gjelder i første omgang for Fase 1, prosjekteringsfasen, som vil danne grunn­laget for prosjektet i Fase 2. Goodtech bidrar med vår erfaring og kunnskap slik at kunden kan møte EUs skjerpede utslippskrav og oppnå ambisjonene for dette prosjektet.

Konsernets fremtidige utvikling 

Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder som blant annet omfatter havbruk, metall, olje & gass, prosessindustri og næringsmiddel. I tillegg til å være godt posisjonert i disse tradisjonelle områdene, bruker Goodtech sin kunnskap til å gå inn i nye fornybare markeder.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen i markedet generelt og hos våre kunder som følge av Covid-19 pandemien. Gjennom høsten og vinteren har vi sett en økende  oppblomstring av nye smittede av koronavirus (Covid-19) både i våre områder og ellers i verden. Samtidig har dagens Covid-19 situasjon belyst behovet for økt automatisering og digitalisering hos våre kunder. Dette er Goodtech godt posisjonert til å dra nytte av og vi fortsetter å trappe opp vår digitale satsning. I tillegg styrker vi den miljøbaserte virksomheten innenfor vannrensing og biogass. Våre løsninger er rettet inn mot EUs skjerpede utslippskrav, samt vår ambisjon om å bidra til samfunnets krav om et bedret klima. Styret og ledelsen følger utviklingen tett og gjør løpende tilpasninger.

Med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet innen automatisering, industriell IT og robotisering og med samfunnets økte fokus på bærekraftige investeringer i det grønne skifte er Goodtech en attraktiv partner innen digitalisering og industriell effektivitet. Gjennom styrket finansiell posisjon og en sterk leder er Goodtech nå godt rustet for videre utvikling som et ledende teknologi- og miljøselskap i Norden.

Oslo, 23. mars 2021

 

Stig Grimsgaard Andersen

Styrets leder

Karl-Erik Staubo

Styremedlem

Mimi K. Berdal

Styremedlem

 

 

Vibeke Strømme

Styremedlem

Åge Westbø

Styremedlem

Malte Svensson

Styremedlem, ansattes representant

 

 

Thomas Bordvik

Styremedlem, ansattes representant

Margrethe Hauge

Konsernsjef