Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 8 Andre driftskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Andre driftskostnader 2020 2019
Husleie og drift lokaler                6 023           6 656
Reisekostnader                5 231           6 666
Bilkostnader                1 307           2 512
Salgs- og markedsføringskostnader                   464             621
Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester                6 951           6 958
IT kostnader              16 475         11 976
Utgiftsført inventar                1 338           2 354
Porto og frakt mv.                   138             289
Tap på fordringer                   162 -287
Andre driftskostnader                6 199           7 433
Sum andre driftskostnader 44 289 45 177
Godtgjørelse til revisor – inkludert i Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester 2020 2019
Lovpålagt revisjon 1 622 1 063
Andre attestasjonstjenester                  –
Skatterådgivning                 7
Andre tjenester utenfor revisjon               14
Totalt 1 622 1 083

Merverdiavgift er ikke inkludert i honoraret.