Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 30 Covid-19 og offentlige støtteordninger

 

Covid-19 pandemien påvirker markedet, våre kunder og vår virksomhet. Vår målsetning er å ivareta helsen til våre ansatte og opprettholde vår aktivitet på best mulig måte gjennom pandemien. Goodtech følger myndighetenes retningslinjer og har innført en rekke tiltak for å begrense smitten, blant annet utstrakt bruk av hjemmekontor og begrensning av reisevirksomhet.  Goodtech har gjennomført analyser av ulike scenarier, og har iverksatt tiltak for å møte potensielle utfordringer, herunder behov for kostnadstilpasninger og tiltak som skal sikre likviditet.

Covid-19 har ikke hatt negativ effekt på vurdering av våre eiendeler eller økt behov for nedskrivninger per 31.12.2020.

Som følge av Covid-19 pandemien har myndighetene i Norge, Sverige og Finland innført ulike tiltakspakker for næringslivet. Goodtech har fått innvilget en kompensasjon på 0,6 mill. kroner for mars under kompensasjonsordningen som er innført i Norge for uunngåelige faste kostnader ved tap av omsetning under Covid-19 pandemien. Innvilget kompensasjon er hensyntatt som andre inntekter i regnskapet. Goodtech har i 2020 mottatt ca 2,0 mill. kroner i støtte for korttidspermitteringer i Sverige og ca 0,3 mill. kroner i omstillingsstøtte i Sverige. Beløpene er hensyntatt som andre inntekter i regnskapet.

Vår avdeling i Fredrikstad har fått innvilget støtte til to prosjekter/tiltak fra Viken fylke på tilsammen 2 mill. kroner. Støtten resultatføres løpende ettersom vilkårene for støtten oppfylles. Det meste av denne støtten er resultatført i løpet av 2020. Resterende støttemidler resultatføres i 2021, og inngår i kortsiktig gjeld ved utgangen av 2020.

Reduserte satser på abeidsgiveravgiften i perioder i Norge og Sverige har redusert arbeidsgiveravgiften i konsernet med ca 1,8 mill. kroner i 2020.

Goodtech har i løpet av 2020 også fått utsatt avdragsbetaling på lån i Sverige og Åland.

I løpet av året har 45 av våre ansatte vært periodevis helt eller delvis permittert. Permitteringen er vurdert på bakgrunn av blant annet aktivitetsnivået i virksomheten og gjelder ansatte som er påvirket av redusert aktivitet hos våre kunder. Ved utgangen av året var 9 av våre ansatte helt eller delvis permittert.

Goodtech har i enkelte regioner fått forhandlet noe husleiereduksjon i enkeltmåneder i 2020. Goodtech har også reforhandlet en leieavtale med leiefritak. Reforhandling er behandlet som modifikasjon.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen i markedet generelt og hos våre kunder som følge av pandemien. Styret og ledelsen følger utviklingen tett og gjør løpende organisasjonsmessige og kostnadsmessige tilpasninger.