Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 4 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Opplysninger om disaggregert inntekt

Under følger en oppdeling av konsernets inntekter.

For året som sluttet 31. desember 2020
Per produktgruppe Varesalg Anleggskontrakter Tjenester Sum
Inntekter         58 475      231 141       223 145          512 761
Geografiske områder
Norge          7 233       84 170       206 590          297 993
Sverige         15 313      111 086         10 086          136 486
Finland          1 043       12 153                –            13 196
Europa               59       22 547           6 091            28 698
Andre         34 827         1 184             378            36 389
Sum         58 475      231 141       223 145          512 761
Tidspunkt for inntektsføring
På et bestemt tidspunkt         58 475            58 475
Løpende over tid      231 141       223 145          454 286
Sum         58 475      231 141       223 145          512 761

Informasjon om geografiske områder er basert på der hvor kunden er hjemmehørende.

For året som sluttet 31. desember 2019
Per produktgruppe Varesalg Anleggskontrakter Tjenester Sum
Inntekter         46 198      180 936       222 334          449 468
Geografiske områder
Norge          3 768       80 879       198 057          282 704
Sverige         16 377       65 781         16 514            98 671
Finland               –         1 436             163              1 599
Europa               –       20 454           6 601            27 056
Andre         26 053       12 385             999            39 437
Sum         46 198      180 936       222 334          449 468
Tidspunkt for inntektsføring
På et bestemt tidspunkt         46 198            46 198
Løpende over tid      180 936       222 334          403 270
Sum         46 198      180 936       222 334          449 468

Leveringsforpliktelser

Informasjon relatert til konsernets konkrete leveringsforpliktelser og regnskapsføringen av den tilhørende inntekt gis nedenfor og i note 1 regnskapsprinsipper punkt 1.6.

Salg av varer (mekanisk tilvirkede komponenter og annet utstyr mv)

Leveringsforpliktelsen anses vanligvis oppfylt ved levering av varen, og inntekt innregnes på tidspunkt for levering i henhold til avtalte INCOTERM leveringsbetingelser for den spesifikke leveranse. Noen kontrakter har retrospektive volumrabatter.

Salg av tjenester (ingeniørtjenester, digitaliseringstjenester, prosjektledelse, service og vedlikehold mv.)

Tjenestene kan selges separat eller i en pakke kombinert med salget av varer. Leveringsforpliktelsen oppfylles over tid da kunden samtidig mottar og forbruker tjenestene konsernet tilbyr.

Anleggskontrakter, salg av kombinerte varer og tjenester (prosjekter innenfor automatisering, robotisering, digitalisering og miljøteknikk)

Konsernet anser at leveringsforpliktelsen oppfylles over tid da det til enhver tid har en håndhevbar rett til betaling for arbeid utført til dato, inkludert en rimelig margin. Eiendelen har videre ingen alternativ anvendelse for konsernet da konsernet vil eventuelt måtte pådra seg et betydelig økonomisk tap, om det skulle ombygge produktet for leveranse til en annen kunde.

Konsernet innregner inntekter over tid i henhold til ferdigstillelsesgrad i prosjektet, hovedsaklig ved bruk av en inndatametode. Fremdrift basert på en inndatametode er vurdert å være mest presis og som best reflekterer overføringen av kontroll for konsernets prosjekter. Konsernet måler fremdrift basert på påløpte kostnader relativt til forventede totale kostnader ved fullførelse av prosjektet, eller basert på påløpte timer relativt til forventede totale timer ved fullførelse av prosjektet. Valg av metode gjøres med utgangspunkt i hva som vurderes å være den vesentligste innsatsfaktoren i det enkelte prosjekt. Disse målemetodene anses som mest nøyaktig for å vise konsernets fremdrift mot fullførelse av leveringsforpliktelsen.

Betalingsvilkår for anleggskontrakter er i stor grad basert på kontraktsfestede milepælsfaktureringer.

Transaksjonsprisen som allokeres til de resterende leveringsforpliktelsene (ikke-oppfylt eller delvis oppfylt) er som følger:

Resterende leveringsforpliktelser ved årets slutt
Innen ett år       141 260
Mer enn ett år        18 847
Sum       160 106

De resterende leveringsforpliktelsene som forventes regnskapsført om mer enn et år stammer fra avtaler inngått i datterselskapet Goodtech Environmental Solutions AB, hvor anleggskontrakter i gjennomsnitt har ca to års gjennomføringstid. Produksjon og levering forventes å skje innen to år. Resterende leveringsforpliktelser forventes å kunne innregnes innen ett år.