Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 6 Skatt

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Årets skattekostnad fordeler seg på 2020 2019
Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel 5 809 2 258
Sum skattekostnad 5 809 2 258
Beregning av årets skattegrunnlag 2020 2019
Resultat før skattekostnad 8 618 -16 337
Permanente forskjeller 20 400 2
Nedskrivning på aksjer 10 233
3% av skattefrie inntekter (fritaksmetoden) 7
Tilbakeføring av regnskapsført utbytte -225
Resultatført konsernbidrag -11 278 -20 210
Endring i midlertidige forskjeller -23 226 16 517
Alminnelig inntekt -5 486 -10 013
Mottatt konsernbidrag 11 278 20 210
Årets skattegrunnlag 5 792 10 196
Utsatt skatt/utsatt skattefordel 2020 2019
Driftsmidler inkl. goodwill -515 -723
Utestående fordringer -20 400
Gevinst- og tapskonto -13 -16
Andre avsetninger for forpliktelser 13 972 16 586
Skattem. fremf. underskudd som utlignes 158 829 164 621
Sum midlertidige forskjeller/Grunnlag utsatt skatt -173 329 -202 347
Utsatt skatt
Negativt grunnlag utsatt skatt 173 329 202 347
Grunnlag utsatt skattefordel 159 357 185 760
Beregnet utsatt skattefordel 38 132 44 516
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 3 074 3 649
Balanseført utsatt skattefordel 35 059 40 867