Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 5 Finansinntekter / finanskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Finansinntekter 2020 2019
Mottatt konsernbidrag 11 278 20 210
Renteinntekter innenfor konsernet 729 991
Annen renteinntekt 8 83
Andre finansinntekter 1 295
Mottatt utbytte 225
Sum 13 310 21 508
Finanskostnader 2020 2019
Rentekostnader innenfor konsernet -258 -449
Nedskrivning finansielle anleggsmidler -9 025
Nedskrivning finansielle anleggsmidler, avgang datterselskap -1 208
Andre rentekostnader -138 -155
Påløpte og avsatte kostnader ved avgang datterselskap -614 -2 050
Betingede forpliktelser ved avgang datterselskap (jfr note 9) 2 615 -16 586
Andre finanskostnader -8 -125
Sum 1 597 -29 508
Netto finans 14 907 -8 090

Konsernets norske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Rentekostnader i datterselskaper ved netto trekk betales til Goodtech ASA som står som juridisk motpart med Nordea. Goodtech ASA belastes totale rentekostnader på konsernkontoordningen.