Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 7 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Maskiner og inventar 2020 2019
Anskaffelseskost per 01.01 15 406 15 406
Avgang -19
Anskaffelseskost 31.12 15 387 15 406
Akkumulerte avskrivninger 31.12 -13 940 -12 631
Balanseført pr 31.12 1 447 2 775
Årets avskrivninger 1 309 1 532
Økonomisk levetid 3-10 år
Avskrivningsplan Lineær

Vesentlige leieavtaler
Goodtech ASA har kontorlokaler i Innspurten 15 på Helsfyr. Kontorlokalene er fremleiet av datterselskapet Goodtech AS. Leiekostnadene utgjør ca 0,2 mill. kroner per år.