Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 3 Lønnskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Lønnskostnader 2020 2019
Lønn 3 879 3 825
Arbeidsgiveravgift 569 547
Pensjonskostnader 128 104
Andre ytelser 315 79
Sum 4 890 4 555

Lønninger inkluderer styrehonorar på 1,4 mill. kroner i 2020 (1,4 mill. kroner i 2019). Lønn til konsernsjef utbetales fra datterselskap.
Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret. 2 årsverk per 31.12.2020.
For info om ytelser til styret og ledende ansatte, se note 15 i konsernregnskapet.

Obligatorisk tjenestepensjon – OTP

Selskapet har avtale om innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjon – OTP. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter alle ansatte. Innbetalt pensjonspremie kostnadsføres løpende gjennom året.

Godtgjørelse til revisor 2020 2019
Revisjonshonorar, lovpålagte revisjonstjenester 585 458
Andre tjenester 95
Sum godtgjørelse 680 458

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.