Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 4 Andre driftskostnader

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Andre driftskostnader 2020 2019
Husleie og drift lokaler 240 240
Reisekostnader 4 24
Bilkostnader 31
Salgs- og markedsføringskostnader 2 5
Fremmede tjenester o.l. 1 472 1 634
Porto- og telefonkostnader 384
Avsetning tap på fordringer -1 456
Kostnader vedr.børs, vps o.l 836 813
Andre driftskostnader 1 497 1 515
Sum andre driftskostnader 2 595 4 647