Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 8 Kontanter og kontantekvivalenter

 

(Alle tall i NOK 1.000)

2020 2019
Innskudd/trekk innenfor konsernkonto, datterselskapers saldo 8 191 17 319
Innskudd/trekk innenfor konsernkonto, morselskapets saldo 22 397 16 246
Sum innskudd innenfor konsernkonto 30 588 33 565
Bankinnskudd utenfor konsernkonto 45 295 258
Sum 75 884 33 823
Sum kontanter og kontantekvivalenter som presentert i balansen 75 884 33 823
Beløp i valuta, konsernkontoordningen Innskudd/trekk i valuta Bankinnskudd u. konsernkonto i valuta TNOK
TNOK 33 968 45 295 79 264
TEUR 345 3 615
TSEK -14 649 -15 304
TUSD 974 8 310
TNOK 30 588 45 295 75 884

Innskudd/trekk innenfor konsernordningen er klassifisert som hhv. andre kortsiktige fordringer og kortsiktige rentebærende gjeld i balanseoppstillingen.

Av betalingsmidlene i selskapet er 0,3 mill. kroner bundet skyldig skattetrekk. Tilsvarende per 31.12. i fjor var 0,3 mill. kroner.

Se note 19 i konsernet for beskrivelse av konsernkonto-ordningen.