Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 9 Fordringer og gjeld

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Fordringer 2020 2019
Fordringer på konsernselskap 30 583 38 703
Andre kortsiktige fordringer 895 410
Sum 31 478 39 113
Kortsiktig gjeld 2020 2019
Kortsiktig gjeld konsern 46 097 50 249
Leverandørgjeld konsern 1 794 2 546
Skyldig lønn og feriepenger 383 343
Påløpte kostnader 646 756
Skyldig offentlige avgifter 478 208
Betingede avsetninger 13 971 16 586
Sum 63 369 70 690

Betingede avsetninger TNOK 13.971 (2019: TNOK 16.586) gjelder skjønnsmessig avsetning for morselskapsgarantier knyttet til opphørt virksomhet. Goodtech ASA har stilt garantier for lån, driftfasiliteter og prosjektgarantier for tidligere GEAB som meldte oppbud i 2019. Konkursboet til GEAB er ikke gjort opp pr dato for avleggelse av årsregnskapet. Viser til note 2 i konsernregnskapet.