Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 10 Mellomværende med selskaper i samme konsern

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Fordringer 2020 2019
Lån til foretak i samme konsern 4 800 8 847
Andre kortsiktige fordringer konsern 30 583 38 703
Sum 35 383 47 550
Annen kortsiktig gjeld 2020 2019
Leverandørgjeld innen konsern 934 1 808
Annen kortsiktig gjeld konsern 46 097 50 249
Sum 47 031 52 057
Lån til foretak i samme konsern består av:
Goodtech Solutions AB 2 720
Goodtech Solutions Manufactoring AB 2 080 (3 mnd Stibor + 1%)

Lånene forfaller til betaling 30 dager etter påkrav fra långiver, og er klassifisert som langsiktig fordring. Lånebetingelsene er basert på markedsmessige vilkår. Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsakelig kjøp og salg av varer og tjenester og innskudd på konsernkontoordningen.

Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Per 31/12/2020 hadde datterselskapene innskudd på konsernkonto på totalt 8,2 mill. kroner (2019: innskudd 17,3 mill. kroner). Fordelt per selskap:

Konsernkontoordning Innskudd Trekk
Goodtech AS 45 583
Goodtech Recovery Technology AS -22 020
Goodtech Solutions AB -15 372
Sum 45 583 -37 392

I balansen er innskudd og trekk presentert som hhv. kortsiktig gjeld og kortsiktig fordring. Fordringen tilknyttet Goodtech Recovery Technology AS er nedskrevet med 20,4 mill. kroner.