Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 11 Datterselskap

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Selskap Kontor Eier-/stemmeandel Anskaffelseskost Akk. nedskrivninger Bokført verdi per 31.12
Goodtech AS Norge 100 % 161 065 161 065
Goodtech Solutions AB Sverige 100 % 82 770 -65 013 17 758
Goodtech Electro AS Norge 50 % 500 500
Neuron Solution AS Norge 60 % 3 018 3 018
Goodtech Environmental Solutions AB Finland 100 % 23 393 -9 025 14 368
Goodtech Recovery Technology AS Norge 100 % 1 139 -1 139
Sum 271 885 -75 177 196 708

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler – investering i datterselskap

Goodtech ASA gjennomfører årlig testing av verdifall av investeringer i datterselskaper. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifallstest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbart beløp, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm). Viser til note 14 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon til forutsetninger brukt i beregning av anslått gjennvinnbar verdi.