Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 3 Segmentinformasjon

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Driftssegmenter

Segmentinformasjon er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapportering styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner,lønnsomhet og ressursallokering. Driftssegmentets prestasjoner vurderes basert på driftsresultat og måles konsistent med driftsresultatet i konsernregnskapet.

Goodtech gjennomførte i 2017 organisatoriske og rapporteringsmessige endringer som medførte at strukturen med segment ble fjernet med virkning fra 1.1.2017. I tråd med vilkårene for aggregering ihht. IFRS 8 rapporterer Goodtech således ikke på separate segmenter.

Konsernposter i tabellene nedenfor er kostnader som ikke kan relateres til driftssegmentet. Dette gjelder blant annet konsernets administrasjonskostnader og andre felleskostnader som ikke er allokert til driftssegmentet.

2020 Driftssegment Konsernposter Total
Inntekter fra eksterne kunder 512 761 512 761
Totale segmentinntekter 515 900 515 900
Varekostnader -213 715                       – -213 715
Lønnskostnader -229 987 -2 059 -232 046
Andre driftskostnader -41 637 -2 652 -44 289
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger 27 421 -4 711 22 711
Avskrivninger -20 978 -1 309 -22 287
Driftsresultat 6 444 -6 021 424
Netto finanskostnader -4 033 1 629 -2 404
Resultat før skatt 2 411 -4 392 1 980
Totale Eiendeler 392 215 112 803 505 017
Investering i varige driftsmidler 1 308 1 308
2019 Driftssegment Konsernposter Total
Inntekter fra eksterne kunder 449 468 449 468
Totale segmentinntekter 449 468 449 468
Varekostnader -148 060 -148 060
Lønnskostnader -229 986 -2 810 -232 796
Andre driftskostnader -22 264 -22 913 -45 177
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger 49 158 -25 723 23 436
Avskrivninger -19 841 -1 774 -21 615
Driftsresultat 29 317 -27 497 1 821
Netto finanskostnader -3 149 564 -2 585
Resultat før skatt 26 168 -26 933 -764
Totale Eiendeler 359 123 85 678 444 801
Investering i varige driftsmidler 38 294 257 38 551

Transaksjoner og overføringer mellom konsernets driftssegment og morselskap skjer etter ordinære forretningsmessige betingelser, tilsvarende som mot eksterne parter.
Eiendeler under Konsernposter består av eiendeler eid av morselskapet.

Anleggsmidler & Bruksrettseiendeler 2020 2019
Hjemstat/Norge 44 743 35 823
Sverige 12 186 13 714
Øvrig 41 068 36 783
Sum anleggsmidler 97 997 86 320

Anleggsmidler består av varige driftsmidler og bruksrettseiendeler presentert i balanseoppstillingen.