Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 27 Usikre forpliktelser

 

Drift- og prosjektrisiko og usikkerhet

Konsernet mottar fra tid til annen krav som følge av sin ordinære drift. Dette kan være garantikrav og krav på erstatning som følge av skade på mennesker eller eiendom som har oppstått ved bruk av selskapets produkter og løsninger. Ledelsen er ikke kjent med noen pågående saker som vil medføre vesentlige forpliktelser for konsernet.

Konsernet har prosjekter som bygger på langsiktige kontrakter og noen av dem er totalkontrakter til fastpris. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier samt økning i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn og som kan være større enn inntektene fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidige tap. Regnskapsmessig behandling er basert på tilgjengelig informasjon og anbefalinger. Omstendigheter og informasjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.

Rettslige tvistemål

Konsernet har ingen pågående rettslige tvistemål. Konkursbo til GEAB et ikke oppgjort på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet. Betingede forpliktelser knyttet til GEAB er beskrevet i note 23 og note 2.

Bank- og konserngarantier

Konsernet har stilt sikkerhet ovenfor Nordea og andre bankforbindelser i forbindelse med konsernets driftskreditt- og garantirammer. Se note 2 og note 20 for nærmere omtale av disse sikkerhetsstillelser.