Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 26 Finansiell risiko og finansielle instrumenter

 

(Alle tall i NOK 1.000)

Finansiell risiko

Goodtech konsernet driver virksomhet i flere europeiske land og er utsatt primært for renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko.

Styret har lagt opp til årlig gjennomgang av rutiner for håndtering av risiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoer og fastsetter retningslinjer for hvordan disse håndteres. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde.

Kapitalforvaltning

Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle forretningsvirksomheten. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer. Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.

Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital. I tillegg styres konsernets policy bl.a. av kapitalkrav (covenants krav) knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner. Konsernet skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5.

Ingen selskaper i konsernet er underlagt eksterne kapitalkrav utover covenants krav knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner.

Kredittrisiko

Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko.  I tillegg er det stor spredning på kundene både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er etablerte solide selskaper. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Kunder som ønsker kreditt blir kredittvurdert løpende. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder, og de senere års drift viser også at det har vært lite tap på fordringer. Det er derfor ikke behov for ytterligere avsetninger utover ordinære avsetninger for tap på krav. Se også note 18 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være regnskapsførte verdier av kundefordringer og andre omløpsmidler.

Maks kreditteksponering 2020 2019
Kontanter og kontantekvivalenter (note 19)                         108 121               65 387
Kontraktseiendeler (note 17)                           38 142               25 515
Kundefordringer (note 17)                           61 247               64 173
Andre kortsiktige fordringer (note 18) 6 257 5 958

Renterisiko

Konsernets eksponering for renterisiko er i hovedsak knyttet til finansiering med flytende rente. Overskuddslikviditet er primært plassert i bankinnskudd og lavrisiko pengemarkedsfond. Renteinntekter og rentekostnader innregnet i resultatet påvirkes av renteendringer i markedet.

Hovedmålet med styring av finansiell renterisiko er å reduserer den finansielle risikoen, samt å minimere rentekostnaden over tid. Konsernets rentebærende gjeld er inngått med flytende rente. Konsernet har inngått rentebytteavtaler, fast-rente avtale, som sikring mot ett av konsernets langsiktige lån. Viser forøvrig til note 20.

Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko

Endringer i rentenivået på konsernets lån vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i rentenivået med 0,5 basispunkter i forhold til rentenivå per 31.12.2020. Dersom alle renter for alle valutaer hadde blitt redusert eller økt 50 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være 0,2 mill. kroner høyere eller lavere per 31.12.2020 (0,2 mill. kroner per 31.12.2019).

Endringer i diskonteringsrente på leieforpliktelse vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i diskonteringsrente med 0,5 basispunkter i forhold til benyttede diskonteringsrenter per 31.12.2020. Dersom alle diskonteringsrenter hadde blitt redusert eller økt 50 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være ca 0,8 mill. kroner høyere eller lavere per 31.12.2020.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyringen skal sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelser ved forfall.

Goodtech konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 20. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner.

Konsernet har netto positiv likviditetsbeholdning pr 31.12.2020.

Konsernet overvåker likviditetssituasjonen på kort og lang sikt gjennom aktiv overvåking og styring gjennom konsernkonti og i tett dialog med datterselskapene. Konsernet har periodisk oppfølging av likviditet og forfalte fordringer sammen med datterselskapene, og fokus på utvikling i arbeidskapitalen.

Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på nominelle avdrag og estimerte rentebetalinger. Estimerte fremtidige rentebetalinger er basert på forfallsprofil for konsernets finansielle forpliktelser.

Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2020 < 1 år 1-3 år 3-5 år Mer enn 5 år Totalt
Rentebærende gjeld
Banklån                             6 905                    555                 442                   816            8 719
Leieforpliktelser                           10 660               19 484             12 484                9 419           52 047
Trekk på driftskreditt                           28 379                      –                    –                     –           28 379
Sum rentebærende gjeld                          45 944               20 039            12 926              10 235          89 145
Ikke-rentebærende gjeld
Leverandørgjeld                           18 191                      –                    –                     –           18 191
Annen kortsiktig gjeld                           61 646                      –                    –                     –           61 646
Sum ikke-rentebærende gjeld                          79 543                      –                   –                     –          79 543
Totalt                         125 487               20 039             12 926              10 235         168 688
Fremtidige rentebetalinger                                289                    519                 425                   720            1 953
Fremtidige diskonteringsrenter, leieforpliktelser                             1 718                 2 233               1 431                1 080            6 461
Totalt inkludert rentebetalinger                         127 493               22 792             14 782              12 034         177 101
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2019 < 1 år 1-3 år 3-5 år Mer enn 5 år Totalt
Rentebærende gjeld
Banklån                             7 036                    502                 580                   674            8 793
Leieforpliktelser                           11 225               14 653               9 519                   829           36 227
Trekk på langsiktig kredittramme                           27 882                      –                    –                     –           27 882
Sum rentebærende gjeld                          46 144               15 156            10 099                1 503          72 901
Ikke-rentebærende gjeld
Leverandørgjeld                           22 781                      –                    –                     –           22 781
Annen kortsiktig gjeld                           56 735                      –                    –                     –           56 735
Sum ikke-rentebærende gjeld                          79 516                      –                   –                     –          79 516
Totalt                         125 659               15 156             10 099                1 503         152 417
Fremtidige rentebetalinger                                289                    519                 425                   720            1 953
Fremtidige diskonteringsrenter, leieforpliktelser                                751                    928                 314                     11            2 004
Totalt inkludert rentebetalinger                         126 699               16 603             10 837                2 234         156 374

Valutarisiko

Goodtech er utsatt for valutarisiko, da konsernet opererer i flere land i og utenfor Europa. Kontraktene er primært inngått i lokal valuta (NOK, SEK, EUR og USD). Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Den vesentligste av risikoen er knyttet til svingninger i SEK, USD og EUR. Imidlertid tilstrebes det at mest mulig av innkjøp og salg i de enkelte prosjekter er i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger.

Balanseført verdi av konsernets nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valutakurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av en vektet gjennomsnittskurs for perioden.

Konsernet har i tillegg etablert flervaluta konsernkontosystem som bidrar til å utjevne valutarisikoer. Selskapet har i løpet av året ikke gjort noen vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.

Konsernkonto per valuta Beløp i valuta Beløp i NOK
NOK                           33 968               33 968
SEK                          -14 649              -15 304
EUR                                345                 3 615
USD                                974                 8 310
SUM               30 588

Sensitivitetsanalyse med hensyn på valutarisiko

Følgende tabell viser konsernets følsomhet for potensielle endringer i kronekursen, med alle andre forhold holdt konstant. Beregningen legger til grunn like endring mot alle relevante valutaer. Effekten i resultatet kommer av endringer i verdien på pengeposter, og effekten på egenkapitalen kommer fra verdien av netto investeringer i utenlandsk valuta.

Regnskapsmessig effekt 2020 Regnskapsmessig effekt 2019
Resultat før skatt  Egenkapital Resultat før skatt  Egenkapital
10% økn/-red NOK/SEK    (+/-) 38  (-/+) 324   (+/-) 178  (-/+) 247
10% økn/-red NOK/EUR  (+/-) 1 084  (-/+) 326  (+/-) 928  (-/+) 74

Fastsettelse av virkelig verdi

Under følger en oversikt over bokført og virkelig verdi av konsernets finansielle instrumenter, samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen viser også på hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle instrumenter målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg i forhold til hvor objektiv målemetoden er.

Det er ikke vesentlig avvik mellom virkelig verdi og bokført verdi. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Gjeld til kredittinstitusjoner er inngått med flytende rente og balanseført verdi er vurdert å være tilnærmet lik virkelig verdi.

Kategorier av finansielle instrumenter

2020 Note Verdsettelsesnivå Finansielle instrumenter målt til amortisert kost Sum
Finansielle eiendeler
Kundefordringer 17           61 247 61 247
Andre kortsiktige fordringer 18            6 257 6 257
Kontanter og kontantekvivalenter 19         108 121 108 121
Sum 175 625
Finansielle forpliktelser
Langsiktig rentebærende gjeld 20 2          1 814 1 814
Kortsiktig rentebærende gjeld 20           35 284 35 284
Leverandørgjeld 21           18 191 18 191
Leieforpliktelser 13 3           52 047 52 047
Annen kortsiktig gjeld 21           61 352 61 352
Sum 168 688
Sum finansielle instrumenter         344 313 344 313
2019 Note Verdsettelsesnivå Gjeld målt til amortisert kost Sum
Finansielle eiendeler
Kundefordringer 17           64 173 64 173
Andre kortsiktige fordringer 18            5 958 5 958
Kontanter og kontantekvivalenter 19           65 387 65 387
Sum 135 518
Finansielle forpliktelser
Langsiktig rentebærende gjeld 20 2           26 757 26 757
Kortsiktig rentebærende gjeld 20           74 025 74 025
Leverandørgjeld 21           22 781 22 781
Leieforpliktelser 13 3           36 227 36 227
Annen kortsiktig gjeld 21           56 735 56 735
Sum 216 525
Sum finansielle instrumenter         352 042 352 042

Verdsettelseshierarki

Konsernet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser har blitt reklassifisert på en slik måte at verdsettelsesmetode har blitt endret fra amortisert kost til virkelig verdi eller motsatt.

De forskjellige verdsettelsesnivåene har blitt definert som:

Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utledet fra prises).
Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).