Hopp til innhold

Årsrapport 2020

Note 14 Pantstillelser og garantier

 

Konsernets datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Konsernets innskudd på driftskredittrammen under konsernkontoordningen per 31.12.2020 utgjør 30,6 mill. kroner. Datterselskapenes mellomværender med morselskapet under konsernkontoordningen fremgår av note 20. For nærmere informasjon om konsernets lån og kredittrammer, se note 20 i konsernregnskapet.

Goodtech ASA har garantirammer hos bank og garantiinstitutter som også benyttes av datterselskapene. Totale garantirammer er ca 190 mill. kroner, hvor 37,7 mill. kroner er opptrukket per 31.12.2020.

Goodtech ASA stiller i tillegg fra tid til annen garantier på vegne av datterselskaper ovenfor kunder og leverandører som ledd i ordinær drift. Per 31.12.2020 utgjør utstedt morselskapsgarantier NOK 24,5 mill. kroner.

Goodtech ASA har stilt kausjon inntil SEK 2 mill. ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufacturing AB.

Goodtech ASA har stilt garantier for driftsfasiliteter og prosjektgarantier for tidligere GEAB, jfr note 9.

For sikkerhetsstillelser og garantier, se note 20 i konsernregnskapet.